Wielkanoc- Bestia, która była,której nie ma, i znowu jest cz. 4- Wicca oraz Krisznowcy

Wielkanoc- Bestia, która była,której nie ma, i znowu jest cz. 4- Wicca oraz Krisznowcy

Na koniec wypada nadmienić ciekawy link, który istnieje miedzy Babilonem a Krisznowcami, czy współczesnymi czarownicami ruchu Wicca!

Kriszna, w bardzo podobny sposób jak Tammuz zginał z zemsty. Ten motyw pojawia się w kilku przypadkach, które już wymieniłem. Gāndhārī bolejąc nad śmiercią synów [moze Nimrod ich zniszczył!] nakłada klątwę na Krisznę, i ten ginie w jej rezultacie! ‚Matka’ Kriszny była Yasoda, a ojcem demon Vasudeva.

Poniżej znajduje się obrazek Matki z dzieckiem!

Matka z dzieckiem!

Tu mamy kolejny link! Yasoda, Kriszna, Vasudeva to Izyda, Horus, Ozyrys!

Ozyrys, Horus i Izyda!

Yasoda, Kriszna, Vasudeva

Jak zginął ten demon Kriszna? Wg. Mahabharaty:

„Balarama, dręczony walkami życia, usiadł w medytacji i wkrótce tysiąco-głowy wąż AdiSesha, wyszedł z jego ust i zaoferował  swoje pozdrowienia do Kriszny, sunął w kierunku morza (Mówi się, że Balarama  jest wcieleniem Adisesha) . Widząc śmierć swego ukochanego brata, Krishna pogrążył w smutku i usiadł obok Balaramy, przy krzakach.

Przez niesamowite woli losu, myśliwy zobaczył stope Kryszny wystająca z krzaków i przy założeniu, że jest Jeleń strzelił go strzałą(…) Kriszna został zabity przez zatrutą strzałę…”

Co ciekawe Adonis był… myśliwym!

„Adonis został zabity przez dzika, (…)Artemis, zazdrosna umiejętności łowieckie Adonisa ‚”Wikipedia

W artykule o Artemis/ Artemidzie/ Dianie, w Wikipedii, pisze ze dzik był składany w ofierze dla ‚niej’!

Artemis była zona Apollo[co ciekawe, byli oni bratem i siostra, jednak byli kochankami!], inne połączenie jest miedzy Kybele, Saturnem i Jupiterem[syn]!

Poczytajmy o jeszcze innym, starozytnim festiwalu zwanym Hilaria! Kaplani Kybele byli eunuchami i transwestytami!

Tzw ‚święty tydzień lub wielki tydzień‚ był ogłoszony dla Cybele i Attis’a w Marcu! 22 Marca świętowano tzw. Arbor intrat czyli wejście z drzewem, aby upamiętnić śmierć Attis’a pod sosna! drzewo było ścinane, zanoszone do świątyni Cybele, pośród lamentacji!Co ciekawe Cybele była znana także jako Magna Mater[Wielka Macierz]!

Jak już to wcześniej było udowodnione, katolicyzm zapożyczył WSZYSTKO od pogaństwa  a potem ukrył to pod pozorem religii!

Hmm, to brzmi jak Aszera i Baal! Pamiętamy, ze w Babilonie król odbywał stosunek płciowy z kapłanką? Oni odgrywali tzw małżeństwo demonów! Marduka i Zarpanitu! Nimroda i Semiramis[Eneh].! 

Kim była Semiramis? Semiramida była legendarna królową Babilonu! Poślubiła ona niejakiego Ninusa[założyciela Niniwy! ], aż ich związku narodził się Damu/ Ninyas.

„Ona i Ninus mieli syna o imieniu Ninyas. Po tym jak Król Ninus podbił Azję, w tym Bactrians, został śmiertelnie ranny przez strzałę.”Wikipedia

Semiramis znaczy najwyższe niebiosa! Królowa niebios, Izyda, manifestuje się pod nazwa Maryja, Regina Coeli, Reina del Cielo, czyli dosłownie Królowa Niebios!

Katolicyzm wznosi inwokacje do starej, Babilońskiej ‚boginki ‚:

  1. Papa Franciszek wielokrotnie   inwokuje Maryje/ Isztar w swoim przemowieniu Angelus: „Pamiętam, że zaraz po tym, jak zostałem biskupem, w 1992 r., przybyła do Buenos Aires figura Matki Bożej Fatimskiej i była wielka Msza św. dla chorych.(…) Prośmy o wstawiennictwo Matkę Bożą, która miała w swoich ramionach(…)Wybrałem imię patrona Włoch, św. Franciszka z Asyżu(…)niech Matka Boża was strzeże„- 17 Marca 2013 r.
  2. 24 Marca papa zawierzal katolikow i ekumenikow do Isztar :„Na zakończenie tej celebracji przyzywamy wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, aby nam towarzyszyła w Wielkim Tygodniu. Ona, (…) niech nam pomaga kroczyć za Nim, (…)Matka Boża Bolesna niech zwłaszcza wspiera osoby przeżywające najtrudniejsze sytuacje.(…) Maryi zawierzam zwłaszcza was najdroższa młodzieży i wasze zmierzanie ku Rio de Janeiro.”
  3. Papa Benedykt często odmawiał hymn do Królowej Niebios, Kybele :”Królowo nieba, wesel się, alleluja,
    Albowiem Ten, któregoś nosić zasłużyła, alleluja,(…)V. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.(…)abyśmy przez Matkę Jego, Najświętszą Maryję Pannę, radości żywota wiecznego dostąpili.”
  4. Sobór Watykański II w konstytucji dogmatycznej Lumen gentium wyraził się o Maryi następująco: Dlatego też do Błogosławionej Dziewicy stosuje się w Kościele tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, PośredniczkiWIKIPEDIA
  5. Pośredniczka Wszelkich Łask – tytuł nadawany przez niektórych teologów oraz wiernych Kościoła rzymskokatolickiego Maryi, Matce Jezusa, wyrosły na gruncie przekonania wywodzącego się z różnych objawień i relacji zawartych w bogatej literaturze maryjnej, że Jezus udziela ludzkości wszelkich łask przez Maryję.” Wikipedia

Tak widzimy, ze stara boginka przywłaszczyła sobie wszelkie tytuły Boga i role która przypadła tylko Jezusowi! Pop pierwsze Mariam, nie zasłużyła sobie na nic! Co to znaczy zasluzyc? „stać się godnym czegoś, swoimi cechami, postępowaniem itp. zdobyć sobie prawo do czegoś;”. Nie, Mariam nie była lepsza od innych! Ona była grzeszna jak i inni ludzie, urodziła się jak inni i tak samo zmarła! To jest cały katolicyzm: zasłużyć! Wiec biegają i pracują aby kiedyś, gdzieś może BYĆ GODNYM i pójść do…czyśćca!

Jezus powierzał się zawsze Bogu Ojcu, NIGDY swojej ziemskiej matce! Biblia zakazuje zwracać się do zmarłych!

Kto ma nas strzec?

Kogo obecność ma mięć Chrześcijanin, Ducha Świętego, czy zmarłych?

Kto wspierał Jezusa, oraz Apostołów gdy przechodzili przez próby? Widzimy interwencje Boga Ojca, Apostołowie używali autorytetu Jezusa i to On był na ich ustach, jako Bóg! Nikt nigdy nie zwracał się do Apostołów, ani Mariam!

Przez kogo dostępujemy zbawienia i kto nam otwiera niebo? Jezus!

Teraz wyjaśnijmy kolejne herezje:

orędowniczka-mediatrix– „1. ‘prosić za kimś, wstawiać się za kimś’; 2. stpol. też ‘przekazać wiadomość, zlecenie’; 3. ‘przedstawiać (przedstawić) sprawy w czyimś imieniu, zawiadamiać, oznajmiać (oznajmić)’ (XVI w.).”

wspomożycielka-„dawniej: osoba, która kogoś ratuje, pomaga, zwłaszcza materialnie”

pomocnica-Auxiliatrix-„osoba do pomocy przy jakiejś pracy”

pośredniczka-adjutrix– „1. osoba załatwiająca jakieś sprawy pomiędzy dwoma stronami;2. osoba pośrednicząca w nawiązywaniu kontaktów w transakcjach handlowych”

Co mówi Biblia na ten temat?

„Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. (27) A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. (28) A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. (29) Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci; (30) a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. (31) Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?” Rzymian 8

„11) Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchisedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona? (12) Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu. (13) Bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. (14) Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. (15) A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchisedeka powstaje inny kapłan, (16) który stał się nim nie według przepisów prawa, dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. (17) Bo świadectwo opiewa: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. (18) A przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności, (19) gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. (20) A stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi, (21) natomiast Ten został nim na podstawie przysięgi tego, który do niego mówi: Przysiągł Pan i nie pożałuje, Tyś kapłanem na wieki. (22) O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem! (23) Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie; (24) ale Ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. (25) Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. (26) Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa; (27) który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu; uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie.” Hebrajczykow 7

Te dwa wersety demolują cala, fałszywa teologie katolicka i odkrywają jej ‚niechrześcijańskość’ a pokazują jej ‚poganskosc, asztartyzm’!

Tzw Madonnie, czyli ‚mojej pani’ , katolicyzm przypisał więcej bluźnierczych imion i nazewnictw! Protestant NIGDY nie powinien używać tej nazwy!

Madonna jest po włosko, po hiszpańsku- Virgen, po francusku- Vierge, czyli dziewica! My wiemy, ze Mariam, nie pozostała dziewica, bo po urodzeniu Jezusa, urodziła Józefowi córki i synów! Wiele ‚boginek ‚ było dziewicami, i stad narodził się kult mnichów i mniszek/ zakonnic, by czcić Dziewice boginkę! To nie ma nic wspólnego z Bogiem i Biblia, w której jest mowa aby każda kobieta miała męża, a mąż żonę! Mnisi i zakonnice są zapożyczone z Hinduizmu,buddyzmu,  westalek. Co ciekawe w Hinduizmie czcza dziewice pod ‚świętem’ Kumarika pujan!

„Kumari to dziewczynka, która nie weszła jeszcze w okres dojrzewania, pochodząca z kasty śaków nepalskiego ludu Newarów, specjalnie wybrana i uznawana za inkarnację bogini Taledźu. Kumari jest czczona przez nepalskich hinduistów i część buddystów, choć nie przez buddystów tybetańskich.” Wikipedia

Kolejne pytanie teologiczne: Kto jest większym bałwochwalcą- ten kto czci boginkę ulana z plastiku, czy ten kto ubiera młoda dziewczynkę i bije głowa o podłogę? Co na to ekumenia?

Hej, tylko znowu mi nie mów,ze katolicy nie czcza Maryji! A kto tu zdziera kolana?

Zwiedzenie!

A tu wygląda jakby włożyli dziewczynki do katolickich koszyczków wielkanocnych!

Innymi bluźnierczymi tytułami jakimi utytułowali Maryje/ Isztar:

Adwokatka(advocatus ? causidicus ?) czyli rzeczniczka

Dobrodziejka – patrona! „«osoba świadcząca innym dobro»” PWN

„A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry! Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? (18) A Jezus odrzekł: Czemu mię nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.” Mk 10.

Poniżej cytuje kolejne bluźnierstwa pochodzące z Lumen Gentium[światło narodów!], ustanowione na II Soborze Watykańskim!

Lumen gentium /z (łac.) Światło narodów/, pełna nazwa: Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium”konstytucja, czyli dokument teologiczny najwyższej rangi doktrynalnej uchwalony 21 listopada 1964 roku przez sobór watykański II.”

Niepokalana dziewica, zachowana od plam grzechu pierworodnego(…)została wzięta ciałem i duszom do chwały nieba(…) i wyniesiona przez Pana[którego?] jako Królowa nad wszelkimi rzeczami! „Wierzymy, że Najświętsza Matka Boża, Nowa Ewa, Matka Kościoła, kontynuuje w niebie swoją macierzyńską rolę  (…)” Katechizm Kościoła Katolickiego

Immaculate Virgin, Immaculate conception ogłoszone przez ‚nieomylnego’ papę! [Ile to herezji już znaleźliśmy?]

Immaculate znaczy niepokalany. Vierge Immaculée[francuski], Virgen Inmaculada[hiszpański],

„Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny został ogłoszony konstytucją apostolską Ineffabilis Deus 8 grudnia 1854 roku przez papieża Piusa IX. Brzmi on: (…) ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną[ale nie tego z Biblii!], i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć” Wikipedia

Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater podkreślił, że poprzez swe Niepokalane Poczęcie Maryja była jakby zwiastunką nadchodzącego odkupienia. Porównał ją do gwiazdy porannej (Stella Matutina), która odbijając światło słoneczne, zwiastuje bliski wschód słońca: Wówczas, gdy definitywnie przybliżyła się „pełnia czasu”, gdy zbawczy adwent Emanuela stał się bliski swego wypełnienia, Ta, która została odwiecznie przeznaczona na Jego Matkę, była już na ziemi (…) pośród „nocy” adwentowego oczekiwania zaczęła świecić jako prawdziwa „Gwiazda zaranna” (Stella Matutina). Istotnie, tak jak gwiazda owa, „jutrzenka”, poprzedza wschód słońca, tak Maryja, od swego Niepokalanego Poczęcia, poprzedziła przyjście Zbawiciela, wschód Słońca sprawiedliwości w dziejach rodzaju ludzkiego” Wikipedia

Nie ma ani jednego sprawiedliwego, (11) nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; (12) wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. (13) Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmij pod ich wargami; (14) usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości; (15) nogi ich są skore do rozlewu krwi, (16) spustoszenie i nędza na ich drogach, (17) a drogi pokoju nie poznali. (18) Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. (19) A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. (20) Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. (21) Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, (22) i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, (23) gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, (24) i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, (25) którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, (26) dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. (27) Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. (28) Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu.” Rzymian 3

W Redemptoris Mater pisze :” Taka jest natura jej pośrednictwa: Maryja staje w pozycji miedzy jej Synem[tammuzem] a ludzkością…”!

W miarę czasu, katolickie herezje przechodzą wszelkie pojecie! Kto był ‚zapowiadaczem’ przyjścia Jezusa Mesjasza?

Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, (24) i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą.” Mal 3

Bóg wysłał Jana Chrzciciela by zapowiedział przyjście Mesjasza!

„A gdy oni odeszli, począł Jezus mówić do ludu o Janie: Coście wyszli na puszczę widzieć? Izali trzcinę chwiejącą się od wiatru? (8) Ale coście wyszli widzieć? Izali człowieka w miękkie szaty obleczonego? oto którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich są. (9) Ale coście wyszli widzieć? Izali proroka? zaiste powiadam wam, i więcej niż proroka. (10) Boć ten jest, o którym napisano: Oto ja posyłam Anioła mego przed obliczem twojem, który zgotuje drogę twoję przed tobą. (11) Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał z tych, którzy się z niewiast rodzą, większy nad Jana Chrzciciela; ale który jest najmniejszym w królestwie niebieskiem, większy jest, niżeli on. (12) A ode dni Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie gwałt cierpi, a gwałtownicy porywają je. (13) Bo wszyscy prorocy i zakon aż do Jana prorokowali. (14) A jeźli chcecie przyjąć, onci jest Elijasz, który miał przyjść.Mat 11

Kto jest jedynym pośrednikiem wg Słowa Bożego? Mesistes [Greka]:

„Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, (4) który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. (5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, (6) który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie.” 1 Tym 2

„Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia (23) i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, (24) i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. (25) Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi; jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. (26) Ten, którego głos wtenczas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. (27) Słowa: „Jeszcze raz” wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. (28) Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe: z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. (29) Albowiem Bóg nasz jest ogniem” Hebr 12

„Otóż, gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu; (5) służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek: Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. (6) Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. (7) Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukanoby miejsca na drugie” Hebr 8

„Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, (14) o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. (15) I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. (16) Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził; (17) bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. (18) Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. (19) Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem, i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, (20) mówiąc: To jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. (21) Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. (22) A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią, i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. (23) Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. (24) Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga; (25) i nie dlatego, żeby wielekroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, (26) gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. (27) A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, (28) tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują.” Hebr 9

A co powiemy odnośnie tzw Stelli Matutiny? Gwiazda Zaranna ? Tak, związana jest z Fosforosem, Wenus, Syriuszem, a także nazwa magicznego zakonu p.t Hermetyczny Zakon Złotego Świtu! Ten zakon nauczał hermetycyzmu, związanego z  dwoma egipskimi babokami- hermesem i thotem!

Jeśli chodzi o Wicca, to czcza oni 2 demony: Rogatego bożka i boginkę! Tu znowu mamy motyw- Baala i Asztarte! Rogaty bożek/ Cerunnos jest związany z łowami, niczym Nimrod! Czarownice z Wicca maja 8 głównych sabatów, i podczas jednego z nich, rogaty bożek zostaje ofiarowany ! To pochodzi z Babilonu! Tzw ofiara z zielonego człowieka:

Inna ofiara może być: człowiek z wikliny!

Człowiek z wikliny

Jednym z aspektów Babilońskich, połączonych z ofiarami, było małżeństwo i rytualna kopulacja! Nazywa się to hieros gamos, i podobne ‚małżeństwa’ można spotkać u Devadasi w Hinduizmie,

Dziewczyny poślubione demonowi Yellamma.

Pozostałości po Babilonie są praktykowane w postaci tantry! W tybetańskim buddyzmie jest coś co nazywa się Wielki Rytuał Tantry. Związane one są z seksem magicznym! Wicanie praktykują, tzw Wielki Rytuał, gdzie najwyższy kapłan ma odbyć stosunek z najwyższą kapłanką!

Coz, po tej części zobaczyłeś, ze z Babilonem zazębiają się i Krysznowcy i Wicca! Dzisiaj jednak możesz być wolny od wpływów Babilonu, przyjmując Jezusa, jako Pana i Zbawiciela:

Wyrzeknij się szatana i jego demonow, wyrzeknij sie demonow, z ktorymi miales za pan brat! Potrzeba uwolnienia od sil demonicznych, a Jezus po dzis dzien kruszy wiezi mocarzy!

„”„Panie Jezu, dziękuje Ci, ze pokazałeś mi prawdę o Tobie i Twoim słowie. Wybacz moje grzechy i to ze chodziłem po drogach złych. Zakryj te grzechy pod Twoja święta krwią! Zapraszam Cie do mojego życia, abyś je zmienił i uczynił mnie Twoim dzieckiem. Pokaz mi co robić, poprowadź mnie tam gdzie chcesz abym poszedł. Obnaż mi Twoje Słowo i ochrzcij mnie Twoim Duchem Świętym. Dzięki Jezus!”„”

Potrzebujesz uwolnienia od demonow! Proponuje abys skontaktowal sie z kosciolem Protestanckim, ktory sie tym zajmuje i uzyskal uwolnienie od nekajacych cie sil ciemnosci! To dotyczy kazdej osoby, ktora uprzednio parala sie Babilonskimi tworami- katolicyzmem, religiami wschodu, czarami, sztukami walki, itd!

Amen!