Zmaza I plama na kartach historii

Zmaza I plama na kartach historii

Zmaza I plama na kartach historii

(pobierz wlasna kopie na dysk w formacie pdf)

Żyjemy w czasach ostatecznych i możemy zaobserwować powtarzający się w historii wzorzec upadku. Bóg nie od parady umieścił w Biblii historie prawdziwych ludzi, w tym ludzi, którzy doszli do upadku duchowego bądź prowadzili cały naród Izraela do czczenia demonów. Biblia zawiera, wbrew dzisiejszemu oburzeniu i domaganiu się sztucznego szacunku od każdego naokoło, imiona tych, którzy zapisali się jako zwodziciele na kartach historii.

Historia Izraela w ST odzwierciedla historie Kościoła w NT. Taka sama naiwność, taka sama gadka,te same wymówki. Człowiek, który nie pokutuje jest skazany na popełnienie tych samych błędów co Izrael i skazany na to samo miejsce, do którego poszli przez wieki odstępcy- piekła.

Tylko naiwny i zaślepiony człowiek myśli, ze może chodzi wbrew Bogu i prosperować. Zanim przejdziemy dalej, popatrzmy na poniższe wersety:

Izrael służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego i przez wszystkie dni życia starszych, którzy przeżyli Jozuego, a którzy znali wszystkie dzieła Pana, jakich On dokonał dla Izraela. ”Ks. Jozuego 24

(1) A to są narody, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie doświadczyć Izraela, tych wszystkich, którzy już nie wiedzieli o wszystkich wojnach o Kanaan, (2) a to jedynie w tym celu, aby późniejsze pokolenia synów izraelskich nauczyły się prowadzenia wojny, więc tylko ci, którzy przedtem tego nie umieli. Synowie izraelscy mieszkali tedy pośród Kananejczyków i Chetejczyków, i Amorejczyków, i Peryzyjczyków, i Chiwwijczyków i Jebuzejczyków, (6) i brali sobie ich córki za żony a córki swoje wydawali za mąż za ich synów i służyli ich bogom. (7) Synowie izraelscy czynili tedy zło w oczach Pana i zapomnieli o Panu, Bogu swoim, i służyli Baalom i Aszerom. Ks. Sędziów 3

A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela, (11) zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. (12) Opuścili Pana, Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej, i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych, i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. (13) Tak opuścili Pana, a służyli Baalowi i Asztartom. (14) Wtedy zapłonął gniew Pana na Izraela, wydał ich więc w rękę łupieżców, którzy ich łupili, i zaprzedał ich w ręce ich okolicznych wrogów i nie mogli się już ostać przed swoimi wrogami. (15) Dokądkolwiek wyszli, wszędzie tam była ręka Pańska przeciwko nim na ich nieszczęście, jak zapowiedział Pan i jak im Pan poprzysiągł. I utrapił ich bardzo. (16) Wtedy Pan wzbudzał sędziów i ci ratowali ich z rąk ich łupieżców. (17) Lecz nawet swoich sędziów nie słuchali, tylko cudzołożyli, idąc za innymi bogami, i oddawali im pokłon; rychło zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie, słuchając przykazań Pana; oni tak nie postępowali. (18) Ilekroć zaś Pan wzbudzał im sędziów, to Pan był z tym sędzią i wybawiał ich z rąk ich wrogów, póki żył ten sędzia, gdyż Pan litował się nad ich skargami na ich gnębicieli i ciemiężców. (19) Lecz po śmierci sędziego odwracali się i postępowali jeszcze gorzej niż ich ojcowie, idąc za innymi bogami, aby im służyć i oddawać im pokłon; nie zaniechali żadnego ze swych czynów i upartych postępków. (20) I zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelowi, więc mówił: Ponieważ naród ten przekroczył postanowienia przymierza ze mną, jakie zawarłem z ich ojcami, i nie usłuchali głosu mojego, (21) więc i Ja nie wypędzę już przed nimi żadnego z narodów, jakie pozostawił Jozue, gdy umierał, (22) aby przez nie doświadczyć Izraela, czy będą strzec drogi Pana i po niej kroczyć, jak strzegli jej ich ojcowie, czy nie. (23) Dlatego Pan pozostawił w spokoju te narody, nie wypędzając ich zaraz, i nie dał ich w ręce Jozuego. ”Ks. Sędziów 2

Z tych wersetów wyciągnijmy pewne kwestie:

 1. Izrael chodził z Bogiem, dopóty, dopóki ktoś ich prowadził. Potem okazywało się, ze przez lata właściwie budowali na człowieku, więc gdy nie było nikogo nad nimi, szli do Egiptu.Oto skutki budowania na ludziach, organizacjach, zamiast na Jezusie.

 2. Ludzi zastanawia czemu dookoła jest pogaństwo katolickie, próbuje wkradać się niemoralność, zboczeńcy, aborcja, odstępcze organizacje założone przez Jezuitów jak Polska Rada Ekumeniczna. „Aby doświadczyć, czy będą chodzić za Bogiem czy nie…”

 3. Izrael wybierał co było dobre w ich oczach, mile dla uszu, co gładziło ich ego. Co wydawało się w ich ‚uczuciach’ i ‚odczuciach’ dobre. Zwróćcie uwagę, ze ‚robili co złego w OCZACH JAHWE’! Co więc złego dziś w ekumenii, bałwanach, niemoralności, rozwodach, aborcji i pedalstwu? Może nic, w oczach współczesnych pastorów, ale jest to złe w oczach Jezusa.

 4. Inne pokolenie które nie znało Pana. Ojcowie Izraela znali co to modlitwa, posłuszeństwo, cuda, znaki, żywy Bóg, Pismo, zdrożność bałwanów itd. Synowie Helego byli natomiast rozpuszczonymi syneczkami, mamin-cyckami, którzy nie znali słowa: Nie! Byli w kościele, ale…nie znali Boga. Duzo służyli przed Panem, ale …. ich służba wyglądała jak majtki z plamami po menstruacji. Synki Helego nie znali znoju postu, nie wiedzieli o walce duchowej, o demonach. Dla nich religia było: nie osadzaj! Cokolwiek robią- doceń! Oto co widać w naszym pokoleniu. Zero znajomości Słowa, jednostronne Chrześcijaństwo typu- co bym nie robił, Pan uzna, szanowanie odstępstwa, bałwanów, herezji.

 5. To co zostało długo zapomniane we współczesnym, bez Boga i Pisma, Chrześcijaństwie- ze, przychodząc do Jezusa nawiązujesz przymierze. Przymierze obowiązuje OBIE STRONY I JEGO WARUNKI WYZNACZAJA SUKCES BADZ KLESKE. My czytamy: Stary Testament i Nowy Testament, ale jest to naprawdę Stare Przymierze i Nowe Przymierze!

 6. Obecność grzechów generacyjnych, które pchały ich w jeszcze głębsze i bardziej bezczelne odstępstwo. Jezus mówił, ze stan osoby, która świadomie powraca do grzechu staje się jeszcze gorszy. („Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś; już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało.”,”Wtedy mówi: Wrócę do domu swego, skąd wyszedłem, i przyszedłszy, zastaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. (45) Wówczas idzie i zabiera z sobą siedem duchów innych gorszych niż on, i wszedłszy mieszkają tam; i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. ”Ew. Mateusza 12 )Oni w to nie wierzyli. Jak kochający Bóg mógłby…Bóg pytał- jak Jego dzieci mogą…Dzisiejsi pastorzy zrobili z nauk Pisma. pośmiewisko…Postawili Chrystusa na wyszydzanie świata…Jeśli Bóg wyciągnął cie z katolicyzmu i tam wracasz, stan twój będzie straszny…Problemem jest to, ze większość Protestantów nie była uwolniona od demonów katolickich!

 7. Kwestia chęci powrotu do Egiptu nie świadczy jedynie o nieukrzyżowanym ciele, ale o nieprzemienionym umyśle oraz klątwach i demonach operujących na zewnątrz i wewnątrz!

 8. Gdy Izrael złamał przymierze, zatykając uszy i zatwardzając karki (np. im bardziej mi ‚moralizujesz’, tym bardziej będę grzeszył!) najpierw w ekumenii, a potem jawnie w bałwanach, Bóg zareagował z gwałtownością.

 9. Jak Izrael, jesteśmy w krwawej batalii z silami piekła. Jeśli Bóg pozwala ci iść w twoje drogi to kto cie obroni? Bóg może wydać niepokutującego człowieka wrogowi. Wtedy jest młócka. Mate.o śpiewa :”Twe drogi są najlepsze” jednak chodzi do katolicyzmu, przeciwko drogom Pana.

 10. Próby przychodzą na drogi Chrześcijanina od szatana. Bóg dopuścił aby szatan się szwedal po ziemi w jednym celu- aby zobaczyć do kogo się ludzie zwrócą! Gdy przychodzą ci zawodzić o ‚pięknie ekumenii’ to nie mów- o, Bóg mnie kusi! To czas użyć autorytetu danego w Jezusie! To czas stanąć po stronie Jezusa i pokazać im drzwi!

Zatrzymajmy się tu trochę. Ludzie głoszą, w Jezusie mam kartę z nieograniczonym limitem. Co jednak Biblia mówi o przymierzu?

Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni (20) drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, (21) oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, (22) wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą; (23) trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę;…(26) Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, (27) lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. (28) Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków; (29) o ileż sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski! (30) Znamy przecież tego, który powiedział: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę; oraz: Pan sądzić będzie lud swój. (31) Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. (32) Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, (33) czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. (34) … (35) Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. (36) Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. (37) Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał; (38) a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie; lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. (39) Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. ”List do Hebrajczyków 10

Osoba zawiera przymierze z Bogiem przez Jezusa w momencie gdy przyjmuje Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Lewicowe kościoły zaczęły nauczać, ze Bóg tylko jest odpowiedzialny za nas i to co obiecał. Jak widzimy, jest to połowiczna nauka. Nauczyciele doktryny ‚raz zbawiony, na zawsze zbawiony’ wyprodukowali odstępców, którzy myślą: Jak Bóg chce, to niech zrobi. Oni nie muszą chodzić w wierze. Oni mogą grzeszyć ile popadnie. Gdy Bóg mówi o życiu z laski (po to aby mieć czas pokutować, szukać Boga!) oraz chodzeniu w Duchu, ci zrobili z tego ‚co bym nie robił i tak’ i w rezultacie uwierzyli, ze nawet osoba, która grzeszy świadomie i nie ma zamiaru pokutować i tak pójdzie do nieba. Ci ludzie głoszą, ze dana osoba odchodzi od Jezusa, staje się buddysta, ale ponieważ 25 lat temu przyjęła Jezusa, Bóg MUSI ja przyjąć. Oto otwarta droga na rozwody, ponowne niebiblijne małżeństwa, ekumenie, zboczeńców za pulpitem, heretyków itd. Powiesz- chwileczkę, chwileczkę, jak to? Jeśli i tak idę do nieba, to co ‚szkodzi’ rozwieść stara a wziąć młodą? Nie, nie! Tak nie wolno! A idę do nieba? No wiesz, Bóg musi…To won, posuń się…

 • A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. (List do Efezjan 4 :30)

 • Ducha nie gaście. (1 List do Tesaloniczan 5 )

lupeo1 – sprawić niepokój, zasmucić, obrazić, bolec, trapić

sbennumi2 – gasić, dławic, gasić ogień, stłamsić

Daj diabłu palec a zabierze rękę” oraz „Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek”- metodologia współczesnego zwiedzenia.

Biblia wskazuje nam co stoi za zwiedzeniem.

„I rzekł Pan do mnie: Istnieje sprzysiężenie między mężami judzkimi i mieszkańcami Jeruzalemu, (10) że zawrócili do win swoich praojców, którzy nie chcieli słuchać moich słów, lecz poszli za cudzymi bogami, aby im służyć; i zerwał dom izraelski i dom judzki moje przymierze, które zawarłem z ich ojcami Ks. Jeremiasza 11

Ojce służyli Bogu, syny przyszły i stwierdzili, ze tatul ‚przesadzał’…(Dziś, w nowoczesnym świecie TAK się kościoła nie robi…)

„Ja znam Efraima, a Izrael nie jest skryty przede mną. To ty, Efraimie, uprawiałeś nierząd, a Izrael jest skalany. (4) Ich uczynki nie pozwalają im zawrócić do swojego Boga, gdyż duch wszeteczeństwa jest w ich sercu, tak że nie znają Pana. (5) Tak więc pycha Izraela świadczy przeciwko niemu; dlatego Izrael i Efraim upadnie z powodu swojej winy,upadnie też z nimi Juda. ”Ozeasz 5

Ten werset pokazuje nam, o wpływie grzechu i transferze demonów! Efraim praktykował bałwochwalstwo, podpatrzył go Izrael i się pokalał! Jak już pisałem wcześniej, dzisiaj Luteranie przywodzą innych do zwiedzenia. Jednym z demonów jest pycha, innym duch wszeteczeństwa. Oto kolejny dowód,ze Chrześcijanin może i ma demony! Dlaczego ludzie idący w odstępstwo jak Ulf Ekman są tam trzymani? Bo stoją za tym demony!

„Dlaczego więc ten lud jeruzalemski trwa nieustannie w odstępstwie? Trzymają się kłamstwa, nie chcą się nawrócić. ”Ks. Jeremiasza 8

Duch zwiedzenia prowadzi do uwierzenia w kłamstwo.(oto przykład demonicznej żonglerki)”A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, (10) i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. (11) I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, (12) aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. ” 2 List do Tesaloniczan 2

„lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, a Ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo! (24) Lecz oni nie usłuchali i nie nakłonili swojego ucha, ale postępowali według *skłonności i uporu swojego złego serca i odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą. (25) Od tego dnia, gdy wasi ojcowie wyszli z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego, posyłałem do was nieprzerwanie i nieustannie swoje sługi, proroków. (26) Lecz oni nie usłuchali mnie ani nie nakłonili swojego ucha, ale usztywnili swój kark i postępowali gorzej niż ich ojcowie. (27) Gdy więc będziesz mówił do nich wszystkie te słowa, oni cię nie usłuchają, gdy będziesz do nich wołał, oni ci nie odpowiedzą. ”Ks. Jeremiasza 7

*W Biblii Króla Jakuba jest: chodzili w radzie i wyobrażeniach ich złego serca

mow`etsah -plan, rada

sher-ee-rooth’ – wyobrażenia, upartość

ra` – zło

leb- serce

qashah -utwardzić

`oreph – kark

Gdy ludzie odchodzą od Pisma i woli Bożej, wypinają puzon w stronę nieba! Możesz być ogładzonym, ulizanym żelem poeta, ale jeśli nie chodzisz z Bogiem, oszukujesz samego siebie!

Religia uczuć, czuć i prze-romantyzowania Boga

„Lecz oni nie usłuchali ani nie nakłonili swojego ucha, ale usztywnili swój kark, aby nie słuchać i nie przyjmować pouczenia. ”Jer 17:23

„Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan! (8) Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. (9) Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? (10) Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. ”Ks. Jeremiasza 17

leb- serce, `aqob – zwodnicze, ‚anash – niegodziwe

„Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia! ”Ks. Przysłów 4 :23

„Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca List do Hebrajczyków 4

„Bóg mi powiedział” aby rozwieść zonę…I nie obchodzi mnie co Biblia na ten temat mówi! Czy skądś to znasz?’Czułem’ aby pójść na ekumenie. I nawrócił się ktoś? No, właściwie to zamierzam pójść na nowo, z ‚nowa teologia’…(Czyli ekumenia ‚nawróciła’ jego)…

O, poczułem coś, coś wyczułem! A jak się to ma do Pisma? Wiesz….

Roxette śpiewali: „Listen to your heart”3. (Słuchaj swego serca!). Bez Nazwy wykonuje utwór, śpiewając: „Słuchaj serca, zaufaj mu”4

Biblia mówi, ze serce to wnętrze człowieka, dusza, emocje…Jezus mówi, ze z wnętrza, serca, pochodzi zło…Musimy zrozumieć, ze człowiek jest pod wpływem demonów. Siedzące w środku demony, będą wpływać na myślenie, odczucia i osobowość. Szatan może również z zewnątrz próbować wpływać na myśli, odczucia używając magii i demonicznego oddziaływania. Stad Bóg dal nam Słowo Boże, abyśmy nie zostali zwiedzeni przed odczucia! Kiedy słyszysz anielski głos mówcy i czujesz, ze w środku jest coś nie tak, Duch Święty może próbować cie ostrzec. Stad Bóg kazał przyjąć chrzest w Duchu Świętym! Moc Boza wykorzeni demony, dary pomogą rozeznać co za typek siedzi w środku, bądź oddziałuje z zewnątrz(rytuały, postrzeganie poza zmysłowe itd.) Walka duchowa i uwolnienie od demonów, budowanie na Słowie w Duchu to jedyne Chrześcijaństwo jakie zdaje rezultaty i jest nieodzowne w czasach ostatecznych.

Robisz jeden kroczek, badasz ziemie, potem stawiasz …drugi

Skutki odstępstwa dotykają cale generacje wprzód. Przedstawiciele narodu Izraela odrzucili Mesjasza ok. 30 A.D. 40 lat później nie było już świątyni. Przez wieki naród Żydowski przezywał prześladowania, których kulminacja nastąpiła podczas Holokaustu.

Kiedy przeanalizujesz siedem kościołów z Objawienia znajdziesz tam rożne typy zwiedzenia:

 • odejście od pierwszej miłości (relacja z Bogiem)

 • synagoga Szatana (pseudo kościół)

 • ruch Balaama i Nikolaitow ( bieganie za kasa od świata by niszczyć lud Boży, bałwochwalstwo, nierząd oraz doktryna o pasterzowaniu)

 • Ukryta warownia w kościele i zarazem głębina szatana– zwana Jezebel, duch ‚prorocki’, spożywanie ze stołu demonów i nierządu duchowego (które prowadza do nierządu cielesnego)-”Oto Pan w 21 wieku łączy wszystkie wiary…Bałwany i herezje są ok.”

 • Chrześcijanin z nazwy

 • Bogaty na świecie (żyje jak świat, nie chodzi o ilość pieniędzy!), płytki w Bogu- tzw cieple lody, odbabelkowana coca-cola, kilkudniowe mleko, pila bez ząbków, modlący się do Jezusa i diabla, zielone masło…Pan kompromis, małe liski- dobre i pożyteczne,

 • Ślepiec duchowy, brak duchowego doświadczenia, kompromis z grzechem- ale ‚korzyści na świecie’.

Księgę Objawienia datują na 1 wiek. Co stało się jednak z tymi kościołami? Efez został wzięty przez Imperium Osmańskie. Te kościoły miały siedzibę w dzisiejszej Turcji. Azja Mniejsza, zwana tez Anatolia posiadała rożne religijne wpływy:

 • budowniczy Göbekli Tepe

 • Hatti (Taru, Tahattanuiti )

 • Huryci (Teszub, Hebat, Szauszka)

 • Hetyci

 • Imperium Medo- Perskie (bożki staroirańskie plus Zaratuszranizm)

Dziś większość Turków należy do Islamu. Tak jak nikt w Izraelu by nie pomyślał, ze ktoś może zniszczyć ich świątynie i wziąć ich do niewoli, tak nikt nie myślał, ze te kościoły mogą przestać istnieć.

Pierwsza świątynia została zniszczona w 587 p.n.e. 5 538 p.n.e. Cyrus II Wielki zarządził budowę drugiej świątyni, która rozwalili Rzymianie w 70 r.n.e6 Pierwsza miała stać ponad 400 lat, druga ponad 500.

Współcześnie.

Dzisiaj rozpisują się o historycznych spotkaniach. Tym razem zajmijmy się Zielonoświątkowym ‚pastorem’ z Kluczborka. Jak widać jego działalność ekumeniczna nie zaczęła się w tym roku. Już w 2012 r. rozpoczął podchody pod Watykan. Czytamy:

„24 i 25 listopada 2012r. na Hali OSIR w Kluczborku odbył się Spektakl Bramy Nieba i Płomienie Piekła. Organizatorem był nasz Kościół Zielonoświątkowy w Kluczborku a wspierali nas parafia Rzymsko-Katolicka NSPJ, Kościół Ewangelicko-Augsburski, KDK, Klub EMAUS ”7

Luteranie od dawna dali się złapać do Watykanu. Teraz Zielonoświątkowy pastor (nowy) ciągnie ta społeczność do zwiedzenia. Na stronie dumnie prezentują artykuł ekumeniczny.

 • „wspólne modlitwy ewangelików i katolików to już kilkunastoletnia tradycja

 • „ale tegoroczne nabożeństwo miało również wymiar historyczny, ponieważ PO RAZ PIERWSZY zaproszono do wspólnej modlitwy społeczność zielonoświątkowców”

W Październiku ubiegłego roku do Marszu dla ‚Jezusa’ dołączyli Prawosławni i Katolicy.8 Tam czytamy:

W ogólnopolskim Marszu dla Jezusa po raz pierwszy oficjalnie wezmą udział przedstawiciele kościoła Katolickiego.

Katolicy reklamują „Bramy nieba, płomienie piekła”9 organizowane przez Zielonoświątkowców. Gdy niektórzy z nas oglądali może to przedstawienie, nawracali się z katolicyzmu…Czy to nie śmieszne? Kogo więc ewangelizować na tych przedstawieniach, skoro wg Urzędu Statystycznego na rok 2011, 95% obywateli jest katolikami?

„Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. ”2 list do Koryntian 5

Jaki wstyd i hańba będzie, gdy Jezus pokaże ekumenikom ich ślepym naśladowcą punkty w historii, w czasie w którym Bóg dal laskę im żyć i głosić Prawdę! To, ze ludzie są dziś pod duchami zwiedzenia, można zobaczyć po reakcji. Jak Izrael w ST, nie dają się napomnieć. Wszelki typ napominania to ‚oskarżanie’,’ruszanie ich ekumenicznych majestatów’ i wyzywanie od diabla!

Jakie wielkie będzie zdziwienie na ich twarzach. Stojąc przed obliczem i obecnością Jezusa, będą znali prawdę ZANIM Bóg pokaże im ich wybryki. W obecności Prawdy wielu schyli głowę na ramie pełni wstydu- spędzali życie na głoszeniu doktryny demonów- ekumenii! Zamiast nawracać ludzi od herezji i upadku, przyłączali się do 95% herezji! Teraz jest ich 95.01 %! Czy rozumiesz?

Boga dziwi niemoc, niezaradność współczesnych bezmyślnych niedorajdów za niektórymi pulpitami. Twardy kark? Jest! Brak Biblii? Obecny! Brak mocy! Tez jest! Brak comiesięcznej ewangelizacji miasta? Tutaj! Szkoda gadać…

Jakich czasów dożyliśmy, ze głoszenie Ewangelii niezbawionym katolikom nie ma miejsca…Wielu pastorów, którzy po nocach się modlili i pościli, aby przyszło przebudzenie, dziś patrząc z nieba wrzeszczy: NIE! ‚Obracają się w grobie’ patrząc na współczesna imitacje prawdziwych Zielonoświątkowców i Charyzmatyków!

Prawdziwa czekolada zastąpiona wyrobem czekoladopodobnym…I mało ludzi widzi różnicę…

husteros- późniejszy

kairos – czas

aphistemi -odpaść

prosecho- dać posłuch

planos pneuma – duch zwodniczy

didaskalia daimonion – nauki, doktryna, nakazy nauczane, inspirowane demonami!

A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, (2) uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku”1 List do Tymoteusza 4

Od wiary oznacza od Biblijnego, w Duchu Świętym Protestantyzmu! Czyż nie oglądamy tego zaczątków w naszych czasach? 21 Lutego 2015 r. bałwana odwiedziła Angela Merkel. 24 miliony Niemców należy do kościołów Ewangelicznych. Merkel otrzymała medalik z wizerunkiem św Marcina. 10 Merkel sama przyznaje, ze należy do kościoła ewangelicznego. 11 Oto jednak chrześcijanie z nazwy…Moda stały się pielgrzymki jak nie do Watykanu, to przynajmniej do lokalnej świątynki Maryjnej…Wtedy była Aszera…dziś maja Maryję…

W 2013 r. Papież Franciszek gwarantował ‚odpust zupełny‚ dla uczestników Światowego Dnia Młodzieży w Brazylii. 12 Odpust częściowy mieli otrzymać ci, którzy wzywali zmarła Maryję lub ‚patronów’! Jakże wielkie zwiedzenie! Odpusty nie są sprawa z zamierzchłej przeszłości!

Katolicyzm się nie zmienił ale i postąpił w dol zwiedzenia. To Ewangelicy się zmieniają, podążając za demonami wypuszczanymi na ich wspólnych ekumenicznych spotkaniach!

Diabeł nie spocznie, aż ostatni z kościołów Zielonoświątkowych i Charyzmatycznych nie padnie w jego szpony.

Denominacje Protestanckie muszą zginać wg Światowej Rady Kościołów. Kościół trzeba odprotestantyzowac i wprowadzić erę „po-denominacyjna” i „po-Reformacyjna”. ‚Nietolerancyjne’ i ‚biotyczne’ słowa jak Zielonoświątkowiec, Charyzmatyk czy Protestant ‚muszą zniknąć’. One dzielą bałwana od Prawdy, ochrzczonego w Duchu od zipiącego, trzeszczącego jak zlepek piszczeli, chrusta Baptystycznego!

Czy rozumiesz? Musisz obudzić się ze snu, w który wciąga cie zbór. Czas przygotować się na poważne decyzje. Następne lata pokażą wielkie zwiedzenie. Osoby stopione z osobowością pastora pójdą na dno razem z nim, jeśli pójdzie w ekumenie i się nie opamięta!

Pokutuj już dzisiaj. Odnów relacje z Jezusem. Jeśli nie przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to nie ma lepszego dnia jak dzisiaj! Zaproś Go do serca i życia. Wyznaj mu swoje grzechy. Uwierz w moc krwi przelanej 2000 lat temu na Golgocie! Zacznij studiować Pismo dla siebie. Słuchaj co Jezus mówi dzisiaj do kościoła i do ciebie. Wołaj o napełnienie Duchem Świętym. Jezus powiedział, ze nie możesz wejść bez narodzenia się na nowo do Królestwa Bożego. (Dz. Ap 2 i 19). Dziś ta ‚doktryna’ staje się coraz bardziej TABU!

Chwała Jezusowi!