Prawdziwe podłoże Apostazji

Prawdziwe podłoże Apostazji

Prawdziwe podłoże Apostazji

(↖Pobierz w formacie PDF!)

Chciałbym zadedykować te publikacje każdemu, który żyje w nieświadomości odnośnie otaczającego go świata duchowego a także tym, którzy nie widza duchowych przyczyn w oglądanych dziś zjawiskach. Moja modlitwa jest abyś zrozumiał co naprawdę się dzieje i użył tej wiedzy aby pomoc sobie i innym.

Poza światem widzialnym jak ludzie, przyroda, kosmos istnieją siły niewidzialne,które czy tego chcesz czy nie, próbują wpływać na stan społeczeństw i cywilizacji. Apostoł Paweł mówi, ze walczymy ze zwierzchnościami, mocami, silami ciemności, upadłymi aniołami i ich zorganizowanym królestwem, które manifestuje się tez fizycznie na ziemi! Podczas gdy człowiek fizyczny widzi świat zmysłami, wydarzenia na świecie, zachowania ludzi są kontrolowane przez siły ciemności i to jest ich największa tajemnica.

Słowo Boże wymienia i pokazuje demony, które poruszają niczego nie spodziewającymi się ludźmi:

Ach, jak głupi jesteście, książęta Soanu. Mądrzy doradcy faraona to radcy głupi! Jak możecie mówić do faraona: Jestem synem mędrców, potomkiem prastarego rodu królewskiego? (12) Gdzież są twoi mędrcy? Niech ci powiedzą i objawią, co Pan Zastępów postanowił o Egipcie. (13) Zgłupieli książęta Soanu, obałamuceni są książęta Memfisu, na manowce sprowadzili Egipt naczelnicy jego okręgów. (14) Pan wylał wśród nich ducha obłędu, i oni na manowce sprowadzili Egipt we wszelkim jego działaniu, że jak pijany tarza się w swoich wymiocinach. Izajasza 19

Zdrętwiejcie i pozostańcie zdrętwiali, zaślepcie się i trwajcie w zaślepieniu! Upijcie się, lecz nie winem, zataczajcie się, lecz nie od mocnego napoju. (10) Gdyż Pan wylał na was ducha twardego snu i zamknął wasze oczy, to jest proroków, i zakrył wasze głowy, to jest jasnowidzów. (11) Dlatego z widzeniem tego wszystkiego jest u was tak, jak ze słowami zapieczętowanej księgi; gdy się ją poda temu, który umie czytać, i powie: Przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada: Nie potrafię, gdyż to jest zapieczętowane; (12) a gdy się poda księgę takiemu, który nie umie czytać, i powie: Przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada: Nie umiem czytać. (13) I rzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, tak że ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim, (14) dlatego też Ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem, cudownie i dziwnie, i zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu.”Ks. Izajasza 29

Mój lud radzi się swojego drewna, a jego kij daje mu wyrocznię, gdyż duch wszeteczeństwa ich omamił, a cudzołożąc odstąpili od swojego Boga. (13) Na szczytach gór składają ofiary, a na pagórkach spalają kadzidła, pod dębem, pod białą topolą i pod terebintem, bo ich cień jest przyjemny. Dlatego wasze córki oddają się nierządowi, a wasze młode kobiety cudzołożą.”Ks. Ozeasza 4

Ja znam Efraima, a Izrael nie jest skryty przede mną. To ty, Efraimie, uprawiałeś nierząd, a Izrael jest skalany. (4) Ich uczynki nie pozwalają im zawrócić do swojego Boga, gdyż duch wszeteczeństwa jest w ich sercu, tak że nie znają Pana.”Ozeasza 5

On zaś rzekł: Słuchaj przeto słowa Pańskiego: Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebieski stał przy nim, po jego prawicy i po lewicy. (20) A Pan rzekł: Kto zwiedzie Achaba, aby wyruszył i poległ w Ramot Gileadzkim? I jeden mówił to, a drugi owo. (21) Wtedy wystąpił duch i stanął przed Panem, i rzekł: Ja go zwiodę. A Pan rzekł do niego: W jaki sposób? (22) A on odpowiedział: Wyjdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Wtedy On rzekł: Tak, ty go zwiedziesz, ty to potrafisz. Idź więc i uczyń tak! ”1 Ks. Królewska 22

Demon,który ludzi prowadzi do wyjścia z Prawdy.

Biegliście dobrze; któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? (8) Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje. ”Gal.5

Demony zwodzące, mieszkające w Antychryście, Fałszywym Proroku oraz szatanie

I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; (14) a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.”Obj 16

Zauważ,ze moc Antychrysta nie pochodzi z jego naturalnej charyzmy. Jezus ostrzegał o przychodzącym w czasach ostatecznych zwiedzeniu. Za wszelkim zwiedzeniem stoją demony. Diabeł i upadłe anioły chcą emanować i wejść do liderów tego świata. Niektórzy z tych liderów wiedza o tym, inni i wielu z nich są nieświadomi…Nieświadomość jednak nie jest w stanie ich ochronić…

Demony tradycji religijnych(tradycje starszych) sprzecznych z naukami Pisma i mocą Ducha.(demony w denominacjach)

A dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej? tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. ”Mateusza 15

Zastanawia cie może, dlaczego jest taka opozycja do Prawdy? Ludzie walczą z Bożą mocą? Widzisz jak chodzą ślepi w niezliczonych praktykach i naukach ich ‚pastorów, rabinów itd.’? Demony religijne i ludzkich tradycji specjalizują się w naukach takich jak noszenie szala modlitewnego, zapalanie religijnych świec, kult budynków, papieży, ludzi…Diabeł ma cały sztab demonów pracujących aby odciągać ludzi od sedna Ewangelii- mocy i Pisma aby wypełnić ich naukami, które otworzą ich na działanie demonów…

Demony zaślepiające duchowo ludzi (rodzinę,znajomych, liderów itd)

A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, (4) w których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa ”2 list do Koryntian 4

Niewierzący maja demoniczne blokady pozakładane na nich przez siły ciemności, stad nie przyjmują Ewangelii. Jedyna nadzieja na prawdziwe przebudzenie jest wzięcie się za walkę duchowa oraz uwolnienie, które jedynie mogą ich odblokować od tych związań. Ludzka, cielesna ewangelizacja nie produkuje wiele…Ewangelizacja to …walka duchowa…Bez modlitwy, postu i wiązania ciemności…czekaj tatka latka…Bez związywania demonów, latami czekaj aż ktoś coś w zborze pojmie…

Demony herezji (za herezja kryje się demoniczny wpływ!)

Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały(schisma ); i po części temu wierzę. (19) Zresztą, muszą nawet być rozdwojenia(hairesis – herezje!) między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. 1 list do Koryntian 11

Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki(apoleia hairesis- herezje prowadzące do czyjegoś potępienia) i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. (2) I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. 2 List Piotra 2

Oto ja, Paweł, powiadam wam: Jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. (3) A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. (4) Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski. (5) Albowiem my w Duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary, (6) bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. (7) Biegliście dobrze; któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? (8) Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje.”List do Galatów 5

Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. (5) Oni są ze świata; dlatego mówią, jak świat mówi, i świat ich słucha. (6) My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. ”1 List Jana 4

Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. (2) Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. (3) Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie. ”1 List Jana 4

Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. (8) Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. (9) Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna.”2 List Jana 1

A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, (2) uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, (3) którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. ”1 List do Tymoteusza 4

Wiele teologii dzisiaj albo odrzuca świat duchowy, analizuje wszystko ciałem albo z drugiej strony dają ci nadzieje, ze jak będziesz ‚patrzał się’ wystarczająco długo na Jezusa, to demony same uciekną. Obydwie teologie są mylne.

Model:1-Fatalistyczny

Fatalizm– Bóg ‚zostawił nas’ bez mocy aby się przeciwstawić działaniom diabla(jak choroba, niemoc, ataki)- bez darów, bez rozeznania…Jak coś się dzieje- to jest to od Boga…szatan nic nie robi…Osoba zaatakowana choroba ‚dostała to od Boga’…i ‚nie może nic z tym zrobić’. Jak umiera- (z powodu, ze odrzuciła moc uzdrowienia) to widocznie Bóg tak chciał…szatan jest nie do opanowania…jest na sznurku…w piekle…jest mitem…postrachem…itd…Fatalistyczne godzenie się ze swoim stanem i reakcje chodzenie w ciele…(czyli pożywka dla szatana).To często cierpiętnicy i męczennicy ‚własnej głupoty i ciemnoty’.

Model:2-Brak walki

Brak walki– wierzą w moc Ducha, ale odrzucają w tym modelu konieczność konfrontowania diabla. Ciało-bijcy. Odrzucają walkę duchowa i uwolnienie od demonów dla Chrześcijan (bo, dla kogo?). Chodzą w mocy, ale nie konfrontują bezpośrednio szatana, stad efekty ich są bardzo ograniczone. (jakieś choroby są uleczone…ale inne nie…bo nie wyrzucili demonów z osoby). Wierzą w szatana na sznurku…gdy on ich atakuje, bija ciało…słyszą porady- pewnie grzech…Korzeń problemu nigdy nie jest dotknięty…Prawdziwe przyczyny są odrzucane (demony) a wskazuje się na ‚Bóg tak chciał’,’nie płacona dziesięcina’,’za mało chodzi do zboru’ itd. Sa ‚automatycznie chronieni’ (skąd więc potrzeba zakładania zbroi i po co Paweł pisze o wojnie ze zwierzchnościami). Często same wspomnienie słowa demon, a nie daj Boże- zwierzchność, wywołuje w nich dziwne reakcje (nie wiedza ze sami maja setki demonów!). Ta grupa ma jakieś efekty, ale brakuje im zrozumienia i stad nie mogą w pełni pomoc ani sobie ani innym!’Nie skupiaj się na diable’- oto ich pobożna rada. ‚Czary ich nie imają’.Paweł mówi- poddajcie się Bogu i…przeciwstawcie diabłu. Oni wyrzekają się grzechów, lamia klątwy…ale nie ma uwolnienia i demony wciąż są bezpieczne…Skąd jednak te straty pośród nich? Straszne choroby?

Czemu zatem ludzie idą w apostazje? Dlaczego wierzący wciąż bija ciało i…nie maja tej wolności o której czytają w Biblii? Czemu brakuje przebudzenia? Dlaczego moja rodzina i bliscy wciąż to samo? Czemu niektórzy widząc chwale Boga, żyją w niewierze? Ponieważ za tymi rzeczami stoją siły ciemności i DOPOKI nie zdasz sobie z tego sprawy, będziesz próbował cielesnych metod!Ale jak zwalczyć ducha – ciałem?

Demony usidlają ludzi w grzech. Jak alkoholik ma pokonać demona alkoholizmu za pomocą ciała? No próbował…i znowu mu nie wyszło…To ciało versus duch! Czemu wciąż nie mam pieniędzy? Już kolejna robota…wykańczam się…i? Wyczerpałem już wszelkie sztuczki pastora- mów- to i tamto…zrób to i to…Musisz skonfrontować szatana face-to-face…Inaczej zapomnij…

Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty odrzuciłeś poznanie…a lud nierozumny ginie ”Ozeasz 4.

Choć tedy jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w poznaniu”2 list do Koryntian 11

 

Czemu poszedł w apostazje? „Przecież jego czary ani demony nie imają”? Właśnie! Tu leży problem. Ignorancja nie chroni cie od złego. Brak używania autorytetu, nie zabezpiecza cie przed demonami! Brak wiedzy duchowej, nie pomaga…Ignorowanie ataków duchowych kończy się źle dla wielu…”Ogniste pociski” trzeba zbić i zniszczyć…nie mówić-a tam…niech sobie strzela…Ignorancja Biblijnego nakazu walki duchowej, chodzenia w mocy Ducha i darów oraz uwolnienia produkuje brak rezultatów albo znikome rezultaty. Nie, tu nie chodzi o lepsza strategie, tu chodzi aby wziąć diabla za rogi…Dopóki bałwochwalca nie zobaczy, ze to demony każą mu zmawiać zdrowaśki, nic mu nie pomoże…Osoba związana religia i tradycjami, jest na sznurku zwierzchności i na daremno jej jest mówienie sobie- nie wierze, ze coś mię wiąże…Osoba związana filmami ‚dla dorosłych’ na próżno pobożnie biega do budynku, by w chwili ataku demona, znowu włączyć film i …tłumaczyć się od nowa…Błędne kolo wskazuje na działanie demonów…Czemu Ulf Ekman poszedł w zwiedzenie? „Ich uczynki nie pozwalają im zawrócić do swojego Boga, gdyż duch wszeteczeństwa jest w ich sercu”.Dopóki nie zrozumiesz duchowych przyczyn działań ludzkich…nie rozumiesz jak pomoc… Czemu pastor odstępuje po latach od tego co pierwotnie uwierzył? Sila ciemności „która była na łańcuchu i nie mogła mu zaszkodzić bo o niej nie myślał…”. Czemu ekumenia i zwiedzenie chcą rozprzestrzenić się jak dziki ogień? Bo jest to duchowe! Demony każą im iść i zaprzeczać doktryny Pisma! To one dają Świadkom Jehowy zapal do głoszenia organizacji! Demony wywołują łzy w oczach Mormonów, gdy składają ‚świadectwo o ich Proroku’! Królestwo szatana stosuje liczne zabiegi…Przebudzenie nie przyjdzie jeśli ludzie nie chcą wziąć szatana za rogi!Zacznij od wywalania demonów ze swojego ciała…”Zwiedzenie”,”Fałszywi Chrystusowie(katolicki, Mormonów, Świadków Jehowy)” czy ‚Fałszywi Prorocy’ to tylko fizyczne naczynia działania w nich i przez nich…demonów!

Służba uwolnienia i walki duchowej lamie korzenie problemów. O, gdyby Izrael wiedział,z e niewiara i strach/użalanie się nad sobą, którym się poddali to demony! Gdyby fałszywi prorocy w Izraelu zobaczyli,ze działa demon! Gdyby Hiob zobaczył, ze szatan go zaatakował…Jak zmieniła by się ich historia. Jak zmieniła by się TWOJA?

Jeśli nie przyjąłeś Jezusa, jako Pana i Zbawiciela, zrób to teraz. Wyznaj Mu twoje grzechy, zacznij właściwa drogę z Nim! Módl się o chrzest w Duchu Świętym!

Amen!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s