Zmaza I plama na kartach historii

Zmaza I plama na kartach historii

Zmaza I plama na kartach historii

(pobierz wlasna kopie na dysk w formacie pdf)

Żyjemy w czasach ostatecznych i możemy zaobserwować powtarzający się w historii wzorzec upadku. Bóg nie od parady umieścił w Biblii historie prawdziwych ludzi, w tym ludzi, którzy doszli do upadku duchowego bądź prowadzili cały naród Izraela do czczenia demonów. Biblia zawiera, wbrew dzisiejszemu oburzeniu i domaganiu się sztucznego szacunku od każdego naokoło, imiona tych, którzy zapisali się jako zwodziciele na kartach historii.

Historia Izraela w ST odzwierciedla historie Kościoła w NT. Taka sama naiwność, taka sama gadka,te same wymówki. Człowiek, który nie pokutuje jest skazany na popełnienie tych samych błędów co Izrael i skazany na to samo miejsce, do którego poszli przez wieki odstępcy- piekła.

Tylko naiwny i zaślepiony człowiek myśli, ze może chodzi wbrew Bogu i prosperować. Zanim przejdziemy dalej, popatrzmy na poniższe wersety:

Izrael służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego i przez wszystkie dni życia starszych, którzy przeżyli Jozuego, a którzy znali wszystkie dzieła Pana, jakich On dokonał dla Izraela. ”Ks. Jozuego 24

(1) A to są narody, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie doświadczyć Izraela, tych wszystkich, którzy już nie wiedzieli o wszystkich wojnach o Kanaan, (2) a to jedynie w tym celu, aby późniejsze pokolenia synów izraelskich nauczyły się prowadzenia wojny, więc tylko ci, którzy przedtem tego nie umieli. Synowie izraelscy mieszkali tedy pośród Kananejczyków i Chetejczyków, i Amorejczyków, i Peryzyjczyków, i Chiwwijczyków i Jebuzejczyków, (6) i brali sobie ich córki za żony a córki swoje wydawali za mąż za ich synów i służyli ich bogom. (7) Synowie izraelscy czynili tedy zło w oczach Pana i zapomnieli o Panu, Bogu swoim, i służyli Baalom i Aszerom. Ks. Sędziów 3

A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela, (11) zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. (12) Opuścili Pana, Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej, i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych, i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. (13) Tak opuścili Pana, a służyli Baalowi i Asztartom. (14) Wtedy zapłonął gniew Pana na Izraela, wydał ich więc w rękę łupieżców, którzy ich łupili, i zaprzedał ich w ręce ich okolicznych wrogów i nie mogli się już ostać przed swoimi wrogami. (15) Dokądkolwiek wyszli, wszędzie tam była ręka Pańska przeciwko nim na ich nieszczęście, jak zapowiedział Pan i jak im Pan poprzysiągł. I utrapił ich bardzo. (16) Wtedy Pan wzbudzał sędziów i ci ratowali ich z rąk ich łupieżców. (17) Lecz nawet swoich sędziów nie słuchali, tylko cudzołożyli, idąc za innymi bogami, i oddawali im pokłon; rychło zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie, słuchając przykazań Pana; oni tak nie postępowali. (18) Ilekroć zaś Pan wzbudzał im sędziów, to Pan był z tym sędzią i wybawiał ich z rąk ich wrogów, póki żył ten sędzia, gdyż Pan litował się nad ich skargami na ich gnębicieli i ciemiężców. (19) Lecz po śmierci sędziego odwracali się i postępowali jeszcze gorzej niż ich ojcowie, idąc za innymi bogami, aby im służyć i oddawać im pokłon; nie zaniechali żadnego ze swych czynów i upartych postępków. (20) I zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelowi, więc mówił: Ponieważ naród ten przekroczył postanowienia przymierza ze mną, jakie zawarłem z ich ojcami, i nie usłuchali głosu mojego, (21) więc i Ja nie wypędzę już przed nimi żadnego z narodów, jakie pozostawił Jozue, gdy umierał, (22) aby przez nie doświadczyć Izraela, czy będą strzec drogi Pana i po niej kroczyć, jak strzegli jej ich ojcowie, czy nie. (23) Dlatego Pan pozostawił w spokoju te narody, nie wypędzając ich zaraz, i nie dał ich w ręce Jozuego. ”Ks. Sędziów 2

Z tych wersetów wyciągnijmy pewne kwestie:

 1. Izrael chodził z Bogiem, dopóty, dopóki ktoś ich prowadził. Potem okazywało się, ze przez lata właściwie budowali na człowieku, więc gdy nie było nikogo nad nimi, szli do Egiptu.Oto skutki budowania na ludziach, organizacjach, zamiast na Jezusie.

 2. Ludzi zastanawia czemu dookoła jest pogaństwo katolickie, próbuje wkradać się niemoralność, zboczeńcy, aborcja, odstępcze organizacje założone przez Jezuitów jak Polska Rada Ekumeniczna. „Aby doświadczyć, czy będą chodzić za Bogiem czy nie…”

 3. Izrael wybierał co było dobre w ich oczach, mile dla uszu, co gładziło ich ego. Co wydawało się w ich ‚uczuciach’ i ‚odczuciach’ dobre. Zwróćcie uwagę, ze ‚robili co złego w OCZACH JAHWE’! Co więc złego dziś w ekumenii, bałwanach, niemoralności, rozwodach, aborcji i pedalstwu? Może nic, w oczach współczesnych pastorów, ale jest to złe w oczach Jezusa.

 4. Inne pokolenie które nie znało Pana. Ojcowie Izraela znali co to modlitwa, posłuszeństwo, cuda, znaki, żywy Bóg, Pismo, zdrożność bałwanów itd. Synowie Helego byli natomiast rozpuszczonymi syneczkami, mamin-cyckami, którzy nie znali słowa: Nie! Byli w kościele, ale…nie znali Boga. Duzo służyli przed Panem, ale …. ich służba wyglądała jak majtki z plamami po menstruacji. Synki Helego nie znali znoju postu, nie wiedzieli o walce duchowej, o demonach. Dla nich religia było: nie osadzaj! Cokolwiek robią- doceń! Oto co widać w naszym pokoleniu. Zero znajomości Słowa, jednostronne Chrześcijaństwo typu- co bym nie robił, Pan uzna, szanowanie odstępstwa, bałwanów, herezji.

 5. To co zostało długo zapomniane we współczesnym, bez Boga i Pisma, Chrześcijaństwie- ze, przychodząc do Jezusa nawiązujesz przymierze. Przymierze obowiązuje OBIE STRONY I JEGO WARUNKI WYZNACZAJA SUKCES BADZ KLESKE. My czytamy: Stary Testament i Nowy Testament, ale jest to naprawdę Stare Przymierze i Nowe Przymierze!

 6. Obecność grzechów generacyjnych, które pchały ich w jeszcze głębsze i bardziej bezczelne odstępstwo. Jezus mówił, ze stan osoby, która świadomie powraca do grzechu staje się jeszcze gorszy. („Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś; już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało.”,”Wtedy mówi: Wrócę do domu swego, skąd wyszedłem, i przyszedłszy, zastaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. (45) Wówczas idzie i zabiera z sobą siedem duchów innych gorszych niż on, i wszedłszy mieszkają tam; i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. ”Ew. Mateusza 12 )Oni w to nie wierzyli. Jak kochający Bóg mógłby…Bóg pytał- jak Jego dzieci mogą…Dzisiejsi pastorzy zrobili z nauk Pisma. pośmiewisko…Postawili Chrystusa na wyszydzanie świata…Jeśli Bóg wyciągnął cie z katolicyzmu i tam wracasz, stan twój będzie straszny…Problemem jest to, ze większość Protestantów nie była uwolniona od demonów katolickich!

 7. Kwestia chęci powrotu do Egiptu nie świadczy jedynie o nieukrzyżowanym ciele, ale o nieprzemienionym umyśle oraz klątwach i demonach operujących na zewnątrz i wewnątrz!

 8. Gdy Izrael złamał przymierze, zatykając uszy i zatwardzając karki (np. im bardziej mi ‚moralizujesz’, tym bardziej będę grzeszył!) najpierw w ekumenii, a potem jawnie w bałwanach, Bóg zareagował z gwałtownością.

 9. Jak Izrael, jesteśmy w krwawej batalii z silami piekła. Jeśli Bóg pozwala ci iść w twoje drogi to kto cie obroni? Bóg może wydać niepokutującego człowieka wrogowi. Wtedy jest młócka. Mate.o śpiewa :”Twe drogi są najlepsze” jednak chodzi do katolicyzmu, przeciwko drogom Pana.

 10. Próby przychodzą na drogi Chrześcijanina od szatana. Bóg dopuścił aby szatan się szwedal po ziemi w jednym celu- aby zobaczyć do kogo się ludzie zwrócą! Gdy przychodzą ci zawodzić o ‚pięknie ekumenii’ to nie mów- o, Bóg mnie kusi! To czas użyć autorytetu danego w Jezusie! To czas stanąć po stronie Jezusa i pokazać im drzwi!

Zatrzymajmy się tu trochę. Ludzie głoszą, w Jezusie mam kartę z nieograniczonym limitem. Co jednak Biblia mówi o przymierzu?

Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni (20) drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, (21) oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, (22) wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą; (23) trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę;…(26) Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, (27) lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. (28) Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków; (29) o ileż sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski! (30) Znamy przecież tego, który powiedział: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę; oraz: Pan sądzić będzie lud swój. (31) Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. (32) Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, (33) czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. (34) … (35) Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. (36) Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. (37) Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał; (38) a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie; lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. (39) Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. ”List do Hebrajczyków 10

Osoba zawiera przymierze z Bogiem przez Jezusa w momencie gdy przyjmuje Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Lewicowe kościoły zaczęły nauczać, ze Bóg tylko jest odpowiedzialny za nas i to co obiecał. Jak widzimy, jest to połowiczna nauka. Nauczyciele doktryny ‚raz zbawiony, na zawsze zbawiony’ wyprodukowali odstępców, którzy myślą: Jak Bóg chce, to niech zrobi. Oni nie muszą chodzić w wierze. Oni mogą grzeszyć ile popadnie. Gdy Bóg mówi o życiu z laski (po to aby mieć czas pokutować, szukać Boga!) oraz chodzeniu w Duchu, ci zrobili z tego ‚co bym nie robił i tak’ i w rezultacie uwierzyli, ze nawet osoba, która grzeszy świadomie i nie ma zamiaru pokutować i tak pójdzie do nieba. Ci ludzie głoszą, ze dana osoba odchodzi od Jezusa, staje się buddysta, ale ponieważ 25 lat temu przyjęła Jezusa, Bóg MUSI ja przyjąć. Oto otwarta droga na rozwody, ponowne niebiblijne małżeństwa, ekumenie, zboczeńców za pulpitem, heretyków itd. Powiesz- chwileczkę, chwileczkę, jak to? Jeśli i tak idę do nieba, to co ‚szkodzi’ rozwieść stara a wziąć młodą? Nie, nie! Tak nie wolno! A idę do nieba? No wiesz, Bóg musi…To won, posuń się…

 • A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. (List do Efezjan 4 :30)

 • Ducha nie gaście. (1 List do Tesaloniczan 5 )

lupeo1 – sprawić niepokój, zasmucić, obrazić, bolec, trapić

sbennumi2 – gasić, dławic, gasić ogień, stłamsić

Daj diabłu palec a zabierze rękę” oraz „Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek”- metodologia współczesnego zwiedzenia.

Biblia wskazuje nam co stoi za zwiedzeniem.

„I rzekł Pan do mnie: Istnieje sprzysiężenie między mężami judzkimi i mieszkańcami Jeruzalemu, (10) że zawrócili do win swoich praojców, którzy nie chcieli słuchać moich słów, lecz poszli za cudzymi bogami, aby im służyć; i zerwał dom izraelski i dom judzki moje przymierze, które zawarłem z ich ojcami Ks. Jeremiasza 11

Ojce służyli Bogu, syny przyszły i stwierdzili, ze tatul ‚przesadzał’…(Dziś, w nowoczesnym świecie TAK się kościoła nie robi…)

„Ja znam Efraima, a Izrael nie jest skryty przede mną. To ty, Efraimie, uprawiałeś nierząd, a Izrael jest skalany. (4) Ich uczynki nie pozwalają im zawrócić do swojego Boga, gdyż duch wszeteczeństwa jest w ich sercu, tak że nie znają Pana. (5) Tak więc pycha Izraela świadczy przeciwko niemu; dlatego Izrael i Efraim upadnie z powodu swojej winy,upadnie też z nimi Juda. ”Ozeasz 5

Ten werset pokazuje nam, o wpływie grzechu i transferze demonów! Efraim praktykował bałwochwalstwo, podpatrzył go Izrael i się pokalał! Jak już pisałem wcześniej, dzisiaj Luteranie przywodzą innych do zwiedzenia. Jednym z demonów jest pycha, innym duch wszeteczeństwa. Oto kolejny dowód,ze Chrześcijanin może i ma demony! Dlaczego ludzie idący w odstępstwo jak Ulf Ekman są tam trzymani? Bo stoją za tym demony!

„Dlaczego więc ten lud jeruzalemski trwa nieustannie w odstępstwie? Trzymają się kłamstwa, nie chcą się nawrócić. ”Ks. Jeremiasza 8

Duch zwiedzenia prowadzi do uwierzenia w kłamstwo.(oto przykład demonicznej żonglerki)”A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, (10) i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. (11) I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, (12) aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. ” 2 List do Tesaloniczan 2

„lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, a Ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo! (24) Lecz oni nie usłuchali i nie nakłonili swojego ucha, ale postępowali według *skłonności i uporu swojego złego serca i odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą. (25) Od tego dnia, gdy wasi ojcowie wyszli z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego, posyłałem do was nieprzerwanie i nieustannie swoje sługi, proroków. (26) Lecz oni nie usłuchali mnie ani nie nakłonili swojego ucha, ale usztywnili swój kark i postępowali gorzej niż ich ojcowie. (27) Gdy więc będziesz mówił do nich wszystkie te słowa, oni cię nie usłuchają, gdy będziesz do nich wołał, oni ci nie odpowiedzą. ”Ks. Jeremiasza 7

*W Biblii Króla Jakuba jest: chodzili w radzie i wyobrażeniach ich złego serca

mow`etsah -plan, rada

sher-ee-rooth’ – wyobrażenia, upartość

ra` – zło

leb- serce

qashah -utwardzić

`oreph – kark

Gdy ludzie odchodzą od Pisma i woli Bożej, wypinają puzon w stronę nieba! Możesz być ogładzonym, ulizanym żelem poeta, ale jeśli nie chodzisz z Bogiem, oszukujesz samego siebie!

Religia uczuć, czuć i prze-romantyzowania Boga

„Lecz oni nie usłuchali ani nie nakłonili swojego ucha, ale usztywnili swój kark, aby nie słuchać i nie przyjmować pouczenia. ”Jer 17:23

„Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan! (8) Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. (9) Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? (10) Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. ”Ks. Jeremiasza 17

leb- serce, `aqob – zwodnicze, ‚anash – niegodziwe

„Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia! ”Ks. Przysłów 4 :23

„Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca List do Hebrajczyków 4

„Bóg mi powiedział” aby rozwieść zonę…I nie obchodzi mnie co Biblia na ten temat mówi! Czy skądś to znasz?’Czułem’ aby pójść na ekumenie. I nawrócił się ktoś? No, właściwie to zamierzam pójść na nowo, z ‚nowa teologia’…(Czyli ekumenia ‚nawróciła’ jego)…

O, poczułem coś, coś wyczułem! A jak się to ma do Pisma? Wiesz….

Roxette śpiewali: „Listen to your heart”3. (Słuchaj swego serca!). Bez Nazwy wykonuje utwór, śpiewając: „Słuchaj serca, zaufaj mu”4

Biblia mówi, ze serce to wnętrze człowieka, dusza, emocje…Jezus mówi, ze z wnętrza, serca, pochodzi zło…Musimy zrozumieć, ze człowiek jest pod wpływem demonów. Siedzące w środku demony, będą wpływać na myślenie, odczucia i osobowość. Szatan może również z zewnątrz próbować wpływać na myśli, odczucia używając magii i demonicznego oddziaływania. Stad Bóg dal nam Słowo Boże, abyśmy nie zostali zwiedzeni przed odczucia! Kiedy słyszysz anielski głos mówcy i czujesz, ze w środku jest coś nie tak, Duch Święty może próbować cie ostrzec. Stad Bóg kazał przyjąć chrzest w Duchu Świętym! Moc Boza wykorzeni demony, dary pomogą rozeznać co za typek siedzi w środku, bądź oddziałuje z zewnątrz(rytuały, postrzeganie poza zmysłowe itd.) Walka duchowa i uwolnienie od demonów, budowanie na Słowie w Duchu to jedyne Chrześcijaństwo jakie zdaje rezultaty i jest nieodzowne w czasach ostatecznych.

Robisz jeden kroczek, badasz ziemie, potem stawiasz …drugi

Skutki odstępstwa dotykają cale generacje wprzód. Przedstawiciele narodu Izraela odrzucili Mesjasza ok. 30 A.D. 40 lat później nie było już świątyni. Przez wieki naród Żydowski przezywał prześladowania, których kulminacja nastąpiła podczas Holokaustu.

Kiedy przeanalizujesz siedem kościołów z Objawienia znajdziesz tam rożne typy zwiedzenia:

 • odejście od pierwszej miłości (relacja z Bogiem)

 • synagoga Szatana (pseudo kościół)

 • ruch Balaama i Nikolaitow ( bieganie za kasa od świata by niszczyć lud Boży, bałwochwalstwo, nierząd oraz doktryna o pasterzowaniu)

 • Ukryta warownia w kościele i zarazem głębina szatana– zwana Jezebel, duch ‚prorocki’, spożywanie ze stołu demonów i nierządu duchowego (które prowadza do nierządu cielesnego)-”Oto Pan w 21 wieku łączy wszystkie wiary…Bałwany i herezje są ok.”

 • Chrześcijanin z nazwy

 • Bogaty na świecie (żyje jak świat, nie chodzi o ilość pieniędzy!), płytki w Bogu- tzw cieple lody, odbabelkowana coca-cola, kilkudniowe mleko, pila bez ząbków, modlący się do Jezusa i diabla, zielone masło…Pan kompromis, małe liski- dobre i pożyteczne,

 • Ślepiec duchowy, brak duchowego doświadczenia, kompromis z grzechem- ale ‚korzyści na świecie’.

Księgę Objawienia datują na 1 wiek. Co stało się jednak z tymi kościołami? Efez został wzięty przez Imperium Osmańskie. Te kościoły miały siedzibę w dzisiejszej Turcji. Azja Mniejsza, zwana tez Anatolia posiadała rożne religijne wpływy:

 • budowniczy Göbekli Tepe

 • Hatti (Taru, Tahattanuiti )

 • Huryci (Teszub, Hebat, Szauszka)

 • Hetyci

 • Imperium Medo- Perskie (bożki staroirańskie plus Zaratuszranizm)

Dziś większość Turków należy do Islamu. Tak jak nikt w Izraelu by nie pomyślał, ze ktoś może zniszczyć ich świątynie i wziąć ich do niewoli, tak nikt nie myślał, ze te kościoły mogą przestać istnieć.

Pierwsza świątynia została zniszczona w 587 p.n.e. 5 538 p.n.e. Cyrus II Wielki zarządził budowę drugiej świątyni, która rozwalili Rzymianie w 70 r.n.e6 Pierwsza miała stać ponad 400 lat, druga ponad 500.

Współcześnie.

Dzisiaj rozpisują się o historycznych spotkaniach. Tym razem zajmijmy się Zielonoświątkowym ‚pastorem’ z Kluczborka. Jak widać jego działalność ekumeniczna nie zaczęła się w tym roku. Już w 2012 r. rozpoczął podchody pod Watykan. Czytamy:

„24 i 25 listopada 2012r. na Hali OSIR w Kluczborku odbył się Spektakl Bramy Nieba i Płomienie Piekła. Organizatorem był nasz Kościół Zielonoświątkowy w Kluczborku a wspierali nas parafia Rzymsko-Katolicka NSPJ, Kościół Ewangelicko-Augsburski, KDK, Klub EMAUS ”7

Luteranie od dawna dali się złapać do Watykanu. Teraz Zielonoświątkowy pastor (nowy) ciągnie ta społeczność do zwiedzenia. Na stronie dumnie prezentują artykuł ekumeniczny.

 • „wspólne modlitwy ewangelików i katolików to już kilkunastoletnia tradycja

 • „ale tegoroczne nabożeństwo miało również wymiar historyczny, ponieważ PO RAZ PIERWSZY zaproszono do wspólnej modlitwy społeczność zielonoświątkowców”

W Październiku ubiegłego roku do Marszu dla ‚Jezusa’ dołączyli Prawosławni i Katolicy.8 Tam czytamy:

W ogólnopolskim Marszu dla Jezusa po raz pierwszy oficjalnie wezmą udział przedstawiciele kościoła Katolickiego.

Katolicy reklamują „Bramy nieba, płomienie piekła”9 organizowane przez Zielonoświątkowców. Gdy niektórzy z nas oglądali może to przedstawienie, nawracali się z katolicyzmu…Czy to nie śmieszne? Kogo więc ewangelizować na tych przedstawieniach, skoro wg Urzędu Statystycznego na rok 2011, 95% obywateli jest katolikami?

„Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. ”2 list do Koryntian 5

Jaki wstyd i hańba będzie, gdy Jezus pokaże ekumenikom ich ślepym naśladowcą punkty w historii, w czasie w którym Bóg dal laskę im żyć i głosić Prawdę! To, ze ludzie są dziś pod duchami zwiedzenia, można zobaczyć po reakcji. Jak Izrael w ST, nie dają się napomnieć. Wszelki typ napominania to ‚oskarżanie’,’ruszanie ich ekumenicznych majestatów’ i wyzywanie od diabla!

Jakie wielkie będzie zdziwienie na ich twarzach. Stojąc przed obliczem i obecnością Jezusa, będą znali prawdę ZANIM Bóg pokaże im ich wybryki. W obecności Prawdy wielu schyli głowę na ramie pełni wstydu- spędzali życie na głoszeniu doktryny demonów- ekumenii! Zamiast nawracać ludzi od herezji i upadku, przyłączali się do 95% herezji! Teraz jest ich 95.01 %! Czy rozumiesz?

Boga dziwi niemoc, niezaradność współczesnych bezmyślnych niedorajdów za niektórymi pulpitami. Twardy kark? Jest! Brak Biblii? Obecny! Brak mocy! Tez jest! Brak comiesięcznej ewangelizacji miasta? Tutaj! Szkoda gadać…

Jakich czasów dożyliśmy, ze głoszenie Ewangelii niezbawionym katolikom nie ma miejsca…Wielu pastorów, którzy po nocach się modlili i pościli, aby przyszło przebudzenie, dziś patrząc z nieba wrzeszczy: NIE! ‚Obracają się w grobie’ patrząc na współczesna imitacje prawdziwych Zielonoświątkowców i Charyzmatyków!

Prawdziwa czekolada zastąpiona wyrobem czekoladopodobnym…I mało ludzi widzi różnicę…

husteros- późniejszy

kairos – czas

aphistemi -odpaść

prosecho- dać posłuch

planos pneuma – duch zwodniczy

didaskalia daimonion – nauki, doktryna, nakazy nauczane, inspirowane demonami!

A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, (2) uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku”1 List do Tymoteusza 4

Od wiary oznacza od Biblijnego, w Duchu Świętym Protestantyzmu! Czyż nie oglądamy tego zaczątków w naszych czasach? 21 Lutego 2015 r. bałwana odwiedziła Angela Merkel. 24 miliony Niemców należy do kościołów Ewangelicznych. Merkel otrzymała medalik z wizerunkiem św Marcina. 10 Merkel sama przyznaje, ze należy do kościoła ewangelicznego. 11 Oto jednak chrześcijanie z nazwy…Moda stały się pielgrzymki jak nie do Watykanu, to przynajmniej do lokalnej świątynki Maryjnej…Wtedy była Aszera…dziś maja Maryję…

W 2013 r. Papież Franciszek gwarantował ‚odpust zupełny‚ dla uczestników Światowego Dnia Młodzieży w Brazylii. 12 Odpust częściowy mieli otrzymać ci, którzy wzywali zmarła Maryję lub ‚patronów’! Jakże wielkie zwiedzenie! Odpusty nie są sprawa z zamierzchłej przeszłości!

Katolicyzm się nie zmienił ale i postąpił w dol zwiedzenia. To Ewangelicy się zmieniają, podążając za demonami wypuszczanymi na ich wspólnych ekumenicznych spotkaniach!

Diabeł nie spocznie, aż ostatni z kościołów Zielonoświątkowych i Charyzmatycznych nie padnie w jego szpony.

Denominacje Protestanckie muszą zginać wg Światowej Rady Kościołów. Kościół trzeba odprotestantyzowac i wprowadzić erę „po-denominacyjna” i „po-Reformacyjna”. ‚Nietolerancyjne’ i ‚biotyczne’ słowa jak Zielonoświątkowiec, Charyzmatyk czy Protestant ‚muszą zniknąć’. One dzielą bałwana od Prawdy, ochrzczonego w Duchu od zipiącego, trzeszczącego jak zlepek piszczeli, chrusta Baptystycznego!

Czy rozumiesz? Musisz obudzić się ze snu, w który wciąga cie zbór. Czas przygotować się na poważne decyzje. Następne lata pokażą wielkie zwiedzenie. Osoby stopione z osobowością pastora pójdą na dno razem z nim, jeśli pójdzie w ekumenie i się nie opamięta!

Pokutuj już dzisiaj. Odnów relacje z Jezusem. Jeśli nie przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to nie ma lepszego dnia jak dzisiaj! Zaproś Go do serca i życia. Wyznaj mu swoje grzechy. Uwierz w moc krwi przelanej 2000 lat temu na Golgocie! Zacznij studiować Pismo dla siebie. Słuchaj co Jezus mówi dzisiaj do kościoła i do ciebie. Wołaj o napełnienie Duchem Świętym. Jezus powiedział, ze nie możesz wejść bez narodzenia się na nowo do Królestwa Bożego. (Dz. Ap 2 i 19). Dziś ta ‚doktryna’ staje się coraz bardziej TABU!

Chwała Jezusowi!

Światowa konferencja ludzi słyszących głosy w głowie

Światowa konferencja ludzi słyszących głosy w głowie

Czyli jak ludzie dziś (nieświadomie) współpracują z chorobami i demonami.

Światowa konferencja ludzi słyszących głosy w głowie

(Pobierz wlasna kopie na dysk)

Może stać się książką roku 2015!

Brytyjski The Independent zamieścił ciekawy artykuł pt: The enemy within: People who hear voices in their heads are being encouraged to talk back. 1 W skrócie (można pod odnośnikiem poczytać cały artykuł) chodzi o głownie jedna kobietę, Rachel Waddingham, która zaczęła słyszeć glosy 3 ‚osób’ w średnim wieku, które miały rozmawiać o niej na dole. Gdy zeszła po schodach, okazało się, ze ich nie ma, ale glosy mówiły: i tak nas nie znajdzie….

Te glosy komentowały jej życie, zachowanie, zaczęła bać się kąpać aż w końcu doprowadziło ja to na leki psychotropowe. Ta kobieta była przekonana, ze tych ‚trzech’ monitorowało ja cały czas.

Jak widać z artykułu ta osoba nie jest sama. Wg badan aż 1 na 25 osób ma słyszeć glosy regularnie, a 40% populacji ma słyszeć je w pewnym momencie ich życia.

Światowy Kongres Słyszenia Głosów23 to nie żart. W poprzednim (2014) roku był to już szósty kongres. Ma on skupić ludzi jak ta wymieniona wcześniej kobieta. Artykuł i kongres podpiera się Odyseja, Homera, gdzie Odyseusz miał słyszeć glosy syren:

„A gdyśmy się zbliżyli do wyspy tej brzegu,
Syreny, widząc nawę gnaną w pełnym biegu,
Pieszczonymi głosami śpiew zawiodły taki:

– Zbliż się, chlubo Achiwów, Odysie z Itaki!
Zbliż do lądu! Posłuchaj, jak śpiewamy cudnie!
Nikt tu jeszcze na czarnym nie przemknął się sudnie,
Żeby się nie zatrzymał na dźwięk naszych pieni;
Owszem, wszyscy śpiewaniem tym rozweseleni,
Oświeceni mądrością płyną sobie daléj.
Wiemy, co niegdyś Grecy, Trojanie doznali
Nieszczęść, z bogów naprawy, na Ilionu polach,
Wiemy o wszystkich ziemskich dolach i niedolach. –
Tak śpiewały, a we mnie już żądza się budzi
Słuchać jeszcze tych śpiewów; więc mrugam na ludzi,
By przyszli mię rozpętać. – Okręt pędzi chyżo.
Wtem Euryloch, Perimed do mnie się przybliżą
I przywiążą do masztu silniej powrozami.
Tymczasem wyspa Syren została za nami,
Już ich głosu i śpiewu prawie nikt nie słyszy.
Więc wosk z uszu odlepiał każdy z towarzyszy,
A i mnie z onych pętów też oswobodzili. ”4

Współczesna psychologia traktuje ten przypadek jako Odyseusza, który słyszał glosy niewidzialnych syren. Miał ‚omamy, halucynacje, zwidy, majaki, widziadła itd. W Wikipedii znajdziemy parę ciekawych definicji:

Omamy rzekome, pseudohalucynacje, omamy psychiczne – zaburzenie spostrzegania, polegające na osądzie realizującym istnienia doznania zmysłowego (obrazu, dźwięku) bez rzeczywistego bodźca, przy czym osoba doznająca omamu rzekomego umiejscawia spostrzeżenie zmysłowe w przestrzeni niewłaściwej dla danego zmysłu. Omamem prawdziwym słuchowym będzie poczucie, że słyszy się rozmowę za oknem – co stanowi percepcję zgodną z zasięgiem zmysłu słuchu – natomiast omamem rzekomym będzie poczucie, że słyszy się dźwięki, słowa, czy zdania dobiegające z głowy, brzucha, czy innego miejsca. Dla omamów wzrokowych: prawdziwym omamem jest widzenie osoby w pokoju, której w rzeczywistości tam nie ma, zaś omamem rzekomym będzie spostrzeżenie osoby w oczach, czy na Marsie – tzn. tam, gdzie człowiek nie może nic zauważyć. ”5

słyszalne myśli: chory słyszy własne myśli, zanim zostaną one wypowiedziane lub głos powtarza jego myśli od razu po ich powstaniu (echo myśli)

 • omamy w drugiej osobie: pacjent słyszy głos bądź głosy, które wypowiadają się bezpośrednio do niego; głosy mogą wypowiadać choremu polecenia (omamy nakazujące), chwalić go bądź krytykować

 • omamy w trzeciej osobie: pacjent słyszy głos lub głosy, które rozmawiają o nim, komentują jego myśli i zachowanie ”6

omamy powierzchniowe: objawiają się fałszywym doznaniem dotyku, mrowienia, pełzania owadów na lub pod skórą (halucynoza pasożytnicza); fałszywymi odczuciami zimna, ciepła lub wilgoci

 • omamy trzewne: fałszywe doznania pochodzące z wnętrza ciała objawiające się jako wrażenie przesuwania się narządów wewnętrznych, pulsowanie ich bądź kurczenie

 • omamy kinestetyczne: objawiają się fałszywymi doznaniami dotyczącymi mięśni i stawów (np. odczuwanie skręcania kończyn) ”7

Historia człowieka mówi swoje…

Oto klasyfikacja dokonana przez psychologie i psychiatrie. Zauważmy jedna rzecz, która wielu może uratować zdrowie a nawet życie. Ludzie na całym świecie, możesz wybrać dowolny kontynent od początku czasów -wierzyli,ze ‚tam coś jest’.8 Najstarsze cywilizacje zawierają dokumenty, które świadczą o komunikacji ludzi z czymś co nie jest materialne! Popatrz na cywilizacje Sumerów, Akadów, Babilończyków, Hindusów (Cywilizacja doliny Indusu) czy nawet aborygenów z Australii.

Zanim pojawiła się współczesna psychologia czy psychiatria, przez wieki powstały filozofie, które otworzyły im drogę. Mówimy tu o racjonalizmie („Przekonanie o rozumności świata i jego uporządkowaniu wywodzi się od Heraklita, który wprowadził do filozofii pojęcie rozumu (logos), który rządzi światem. Eleaci zaprzeczyli wiarygodności danych zmysłowych, dowodząc ich sprzeczności z logicznym rozumowaniem”9). (Według Kartezjusza jedynym źródłem rzetelnej wiedzy i kryterium prawdy jest ludzki rozum. Myśl tę rozwinął holenderski filozof, Baruch Spinoza, utrzymując, że prawdą jest tylko to, co można rozumowo określić i uzasadnić. Wynikiem rozwoju racjonalizmu stała się krytyka wierzeń religijnych, przejawiająca się w ateizmie lub deizmie. )10

Celem właśnie tych filozofii jest rozbrojenie ludzi przez diabla, aby nie wierzyli w Boga ani cuda. Stad mamy współczesny świat, jaki mamy- choroby, ograniczony człowiek staje się sam Bogiem (kto jednak umieścił to słonce na niebie? ) i diabeł może, praktycznie dowolnie zwodzić ludzi filozofiami a potem ukręcić ich u postronka ‚medycyny’ i leków, by trzymać ich w mękach przez długie lata.

Deiści nie Chrześcijanie!

„DEIZM – uznawał Boga jako czystą ideę. Bóg tak rozumiany jest co prawda stwórcą mechanizmu świata, ale już nie ingeruje w dzieje ludzkości, jest odległy i niepoznawalny (od łac. słowa deus – Bóg). Deiści odrzucali objawienie

Gdy patrzysz na dzisiejsze kościoły, to co widzisz? Odrzucając chrzest w Duchu Świętym, dary ducha, ponad naturalna Boza ingerencje a także ponad naturalne objawienie Słowa Bożego- mamy czystych DEISTOW NIE CHRZESCIJAN!. Czy widzisz wielka niewole ludzka? Bóg zawsze od początku stworzenia człowieka ingerował w świat ludzi. Czytamy jak Adam żył i rozmawiał z Bogiem! Baptyści, Metodyści i podobni podążają za naukami tego świata i światowym sposobem na studiowanie Boga!

Oświecenie to epoka racjonalizmu czyli ci którzy umieją posługiwać się rozumem i dzięki niemu mogą poznać cały świat, zbadać go. ”11

Religie tego świata konstruują bożki bo nie znają Boga Biblii! Papież Franciszek tak się wypowiadał na temat boga w którego wierzy: „Kiedy czytamy o stworzeniu człowieka w ks Rodzaju, napotykamy na ryzyko zobaczenia Boga jako magika, który wraz z poruszeniem magicznej różdżki potrafi zrobić wszystko. ”12

Wracając do artykułu- człowiek żyjący racjonalnie postanowił poradzić sobie jakoś z tym fantem. Nauczyli się rozmawiać z glosami! Hearing Voices Network powstała aby im jakoś pomoc. Co ciekawe określili pewne wspólne cechy dla osób słyszących glosy:

 • 70% osób przeżyła jakaś formę traumy (która sama w sobie może otworzyć osobę na demony i ich inwazje)

 • Glosy naśladują głos sprawców lub ofiar, mogą być demoniczne lub ‚anielskie’

Biblijny krytycyzm13 również otworzył drogę do stanu kościoła jaki oglądamy dzisiaj- racjonalizowanie cudów oraz naukowe wyjaśnienie ponad-naturalnych cudów Biblii- oto niektóre z przykładów! Nie dziw się, gdy Kościelniaki nie wierzą,ze Bóg uzdrawia, uwalnia, czy w ponad naturalny sposób daje pieniądze! Oto deiści i racjonaliści, zalegający na pustyni tego świata!

Nie dziw się, gdy Kościelniaki nie wierzą,ze Bóg uzdrawia, uwalnia, czy w ponad naturalny sposób daje pieniądze! Oto deiści i racjonaliści, zalegający na pustyni tego świata!

 

Bóg ma specjalne miejsce na cuda w życiu człowieka! Izrael wychodząc z Egiptu musiał zrzucić tez jarzmo filozofii tego świata! Przejść z czczenia bożków wg kierunku tego świata, do podążania za Żywym Bogiem, w wierze, pośród cudów i zwycięstw! Hallelu Jah! Ci, którzy nie zrozumieją tego, są rozbitkami na pustyni tego świata….

Obecnie, wymieniona pani słyszy… 13 głosów. A jak pomogła im racjonalistyczna grupa ateistów? Ta biedna pani przeszła z walki z tymi glosami, do…konwersacji. Wymienia nawet ich imiona: Blue, Elfie, Tommy, Scream oraz grupa, z którymi się jeszcze nie dogadała. Tragiczne jest to, ze ona im czyta bajki jak są niespokojne.

Eleanor Longden to inna osoba, która słyszy glosy. Opisuje, jak glosy kazały jej odciąć palec i groziły, ze jeśli tego nie zrobi to zabija jej rodzinę. Gdy sprzeciwiła się ich zadaniom usłyszała ‚chórek fantomów’, który się z niej rechotał.

Jezus na pustyni.

Pan Jezus gdy był na pustyni słyszał glosy. I nie była to wyobraźnia pobudzona przez 40 dniowy post. Tam był faktyczny diabeł. Podstawa uwolnienia i zwycięstwa jest nawrócenie się i rozpoczęcie Biblijnego myślenia. Jak już pisałem wcześniej, każda cywilizacja przed i po potopie mówiła o demonach. I nie jest to zbiorowa psychoza! Każdy kontynent zawiera dowody. Jaki jest i był problem. Ludzie nie czytali 12 rozdziału ks Objawienia, gdzie pisze o wojnie w niebie. Bunt szatana miał miejsce w okolicach buntu człowieka. Zamkniecie jednak drogi diabłu do nieba, nastąpiło, gdy Jezus poszedł na krzyż by przelać krew za ludzkość. Czytamy, ze diabeł podążał za zmartwychwstałym Chrystusem do nieba, by otrzymać łomot i spaść na diaboliczny pysk na ziemie. On tam już był od wieków, ale od czasu ofiary Chrystusa nie może już przychodzić przed tron Boga, jak mógł to robić za Hioba. Większość ochrzczonych w Duchu Protestantów zdaje się nie czytało tego fragmentu:

„I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.(zmartwychwstanie Pana Panów i Króla Królów- także w Daniela 7, gdzie czytamy-”I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego(Bar Enash); doszedł do Sędziwego(At-teek’ Yome- Odwieczny ) i stawiono go przed nim. (14) I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne. ”) (6) I uciekła niewiasta() na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. (11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. (12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. (13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża. (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. (18) I stanąłem na piaszczystym wybrzeżu morskim. Obj 12

Potomstwo niewiasty (Izraela Duchowego)- „które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. ”. Nie jest mowa tu o cielesnym Izraelu!

I tak mamy: starożytne kultury znały demoniczne manifestacje. Często chroniły się przed bardziej złośliwymi demonami uciekając się do przywoływania silniejszych od nich. Racjonalizm, Oświecenie, Humanizm, a potem psychologia i psychiatria to wybieg by diabla zaszeregować jako ‚pogląd prymitywnego człowieka’.

Jaki jest tego rezultat? Ludzie żyją na psychotropach przez cale życie. Szpitale są pełne pacjentów, których już leki na bóle głowy nie mogą uśmierzyć. Ludzie chodzą do kościoła, i NIGDY nie słyszą o Prawdziwym Jezusie, który uzdrawia (choroba jest od diabla), uwalnia od demonów (które ukryły swoje przebywanie na ziemi przez wymienione filozofie) i robi cuda (, których racjonaliści nie mogą wyjaśnić, przerosły ich ‚samoubóstwienie’ i rozumek).

Hearing Voices Networks (sieci pomocy)maja występować w 29 krajach.14 Świat co najwyżej może człowieka nauczyć jak sobie radzić z tymi glosami! Świat celebruje choroby, które Jezus poniósł na krzyż!

W ciągu roku ludzie celebrują:15

Celebracja dzieła diabla i demonów!

 • Światowy Dzień Chorego– 11 Lutego ustanowiony przez bałwochwalce JPII!

 • Światowy Dzień Tuberkulozy– 24 Marca

 • Światowy Dzień Hemofilii– 17 Kwietnia

 • Światowy Dzień Schizofrenii– 24 Maja

 • Dzień Dumy z Autyzmu– 18 Czerwiec

 • Światowy Dzień wynalezienia szczepionki na adidasa– 17 Maj (proste- przestańcie promować zboczeńców, pokutujcie z grzechów sodomici!)

Oto skutek humanizmu, ateizmu, racjonalizmu…Diabeł może działać prawie jak chce (ograniczony Boza suwerennością).

Myślę, ze po lekturze tej publikacji każdy musi się zorientować gdzie należy i w co wierzy? Cecha Boga, Jezusa jest usuniecie problemu- NIE nauczenie się z nim żyć! Gdy Jezus cytuje w Duchu Pismo, diabeł ucieka, by przemówić do niego później (przez faryzeuszy czy nawet nie znającego Pisma jeszcze Piotra!). Gdy Jezus widzi osoby ślepe, głuche, z brakującymi częściami ciała, czy zdemonizowane, bynajmniej nie każe im iść do lekarza! Halo?

Osoba znająca Biblie zaraz zauważy w jakim stanie są kościoły mainstream! Wielu pastorów to humanistyczni deiści! Modlą ale nie wierzą, czytają Pismo, ale je od-cudowiaja! I zobaczysz ich w unii ze światem. Jedyna różnica między nimi a osobami ze świata jest… rybka na samochodzie…To wszystko…

Jeśli masz dość, po dziurki w nosie- chorób, twojego stanu, uzależnienia, bycia bandziorem, kryminalista, prostytutka, nimfomanka- jest JEDYNA DROGA. Czy jak wielu w Biblii, wychodziłeś i przedeptałeś chodniki i wycieraczki ekspertów tego świata w tym racjonalistycznych teologów, którzy mówili: nie da się, albo: to wszystko co możemy dla ciebie zrobić?

Oto twój czas. To twój dzień!

Co niemożliwego jest u ludzi, możliwe jest u Boga.”Ew. Łukasza 18:27

Ludzie w Ewangeliach zostawili ludzki rozumek i filozofie a udali się do dawcy życia i zdrowia- Jezusa Chrystusa (zauważ, ze nikt nie uczynił sobie podobizny, nie kadził kadzielnica, nie robił zabobonów, nie wzywał zmarłych!).

Wołaj o zbawienie i pomoc, tam gdzie jesteś:

 1. Wyznaje, ze nie szukałem Jezusa ale przemierzyłem wszystkich ekspertów tego świata i wydałem masę pieniędzy na nich. Problem wciąż jest. Postanawiam zaufać Bogu, który stworzył ten świat. Przyjmuje Jezusa- Zbawiciela i mojego Lekarza do życia i serca przez wiarę. Wyznaje Go moim Zbawca. Jezus- syn marnotrawny powrócił!

 2. Wybacz mi moje grzechy-………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  (Załatw to z serca- TY i BOG!). Wierze, teraz ze te grzechy i wszelkie jakich się dopuściłem w moim życiu są obmyte w krwi Jezusa i wrzucone teraz do rzeki zapomnienia przed Bogiem!

 3. Modle się, abyś ochrzcił mnie Duchem Świętym(poczytaj Dzieje Apostolskie 2 oraz 19. Tak! Dobrze myślisz- potrzeba kupić BIBLIE!)

 4. Teraz, jako prawowite dziecko Boze nakazuje, w imieniu Jezusa aby wszelkie glosy w mojej głowie, ciele czy na zewnątrz, które nie są moimi, ani od Jezusa aby UCICHLY! Zawiązuje was, którzy stoicie za tymi glosami i nakazuje się wynosić! Teraz wstań i nakazuj im aby wyszli! Jeśli masz kogoś obok, kto wierzy to poproś aby stanęła ta osoba obok ciebie i wyganiała tak długo aż będzie ‚cisza w eterze’!

 5. Wzywaj imię Jezusa Chrystusa, krew Branka, zwycięstwo ofiary na Golgocie sprzed 2000 lat nad każdym demonem!

 6. Oglądaj zwycięstwo!

To samo możesz zrobić, jeśli jest choroba, która cie meczy. Teraz z serca, własnymi słowami oddaj chwale Boga. Po wyrzuceniu demonów i uleczeniu choroby, zacznij żyć wiara, czytaj Biblie- wypisz wersety o wierze. Sprzeciwiaj się wszelkim atakom diabla- myślom, sugestia, itd.

Podziel się z innymi, co Bóg uczynił w Twoim życiu!

A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. (19) Lecz On nie zezwolił mu, ale mu rzekł: Idź do domu swego, do swoich, i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. (20) Odszedł więc i począł opowiadać w Dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus; a wszyscy się zdumiewali. Ew. Marka 5

Chwała Jezusowi!

(Przeczytaj ta publikacje KILKA razy abyś mógł zgłębić wszelkie te info i argumenty! Świadectwa cudów możesz wysłać na stronę https://antyekumenia.wordpress.com/ )

 

Antysemityzm na ulicach Francji w 2015 po zamachu na ludzi z magazynu Charlie Hebdo[Wideo]

Antysemityzm na ulicach Francji w 2015 po zamachu na ludzi z magazynu Charlie Hebdo[Wideo]

Natanyahu nawolywal Zydow aby wyjezdzali z Europy, po niedawnych zamachach we Francji i Danii. Zostal zaproszony aby przemawiac w Kongresie Stanow Zjednoczonych, co spotkalo sie z niesamowitym oporem. Nikt jednak nie narzeka, kiedy do USA ma przyjechac balwochwalca, papiez Franciszek.

John Boehner zaprosil Natanyahu na Marzec, a w tym czasie Obama ma krecic uklady z Iranem. Ameryka zwykla wspierac Izrael, jednak dzis coraz czesciej, zdrajcy popychaja Muzulmanska propagande. Obama milczy na masakry dokonywane na niewinnych ludziach przez Panstwo Islamu.

Podobnie jak z ekumenia w Polsce, zdrajcy weszli posrod wierzacych a niektorzy pastorzy zaprzedali dusze Maryji. Sproboj glosic przeciwko katolicyzmowi w wybranym zborze w Polsce. Zrob eksperyment. Zobacz reakcje. Ktos zasnal, ktos zaprzedal sie, ktos manipuluje by przestac glosic Biblijnie i aby Biblijne Chrzescijanstwo zostalo zastapione przez Jezuicki ekumenizm.

Zobaczcie co powolutku dzieje sie z Europa i ta sama sytuacja wystepuje w Ameryce. Zmiana paradygmatu. Muzulmanie sa klasa chroniona w Europie i Ameryce. Osiedlaja sie, rozsiewaja propagande, buduja Meczety… i biegaja po ulicach w amoku gdy ktos smie cos powiedziec o ich falszywej religii i zacofaniu.

Gdy w 2012 r. film pt Innocence of Muslims trafil na youtube- zawrzalo w swiatku ‚pokojowych’ terrorystow. Autora filmu skazali na 1 rok paki. We Francji autorzy satyrycznego magazynu zostali bohaterami. Jak ktos mysli,ze ten magazyn mocno atakowal Islam to polecam sprawdzic muzyke zespolow :

Niektore z tych zespolow black metal tworza Anty-Islamska Lige

Grupy nawoluja do palenia Koranu, desekracji Mahometa, zniszczenia najwiekszych meczetow, odlewania sie na Koran, itd.

http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/07/when-black-metals-anti-religious-message-gets-turned-on-islam/259680/

Pastor z Ameryki, Terry Jones chcial spalic 2,998 Koranow w rocznice zamachu 9/11. Aresztowali go w drodze. Kosciol Baptystow Westboro zapowiadalo spalenie Koranu obok flagi Amerykanskiej. Zapowiedz oraz  Freda Phelpsa mozna zobaczyc na wideo.

Ludzie musza sie obudzic ze snu, zanim bedzie za pozno. Jezus zbawia dzis. Bez niego czlowiek nie pojdzie do nieba.

 

 

Pieśń Chwały- Shekinah Glory Ministry – Przed tronem-(Before the throne)

Uwielbienie i Chwała-„ Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. List do Hebrajczyków 4

Pieśń Chwały- Shekinah Glory Ministry – Przed tronem(Before the throne)

Solo: Before the throne is where we come to offer praise and seek wisdom
You have torn the veil that separates
No more outside now in Your grace
Choir: Before the throne is where we come to offer praise and seek wisdom
You have torn the veil that separates
No more outside now in Your grace

So we bow as we enter the throne room
And we cast ourselves down at Your feet
We cry holy, thou art holy, there is none like thee
In Your presence is where we must be

Solo: Prepare our hearts for service now
When we fall short please show us how
Guide us with Your truth, ancient of days
Renew our hearts and cleanse our way

Choir: So we bow as we enter the throne room
And we cast ourselves down at Your feet
We cry holy, thou art holy, there is none like thee
In Your presence is where we must be

So we bow as we enter the throne room
And we cast ourselves down at Your feet
We cry holy, thou art holy, there is none like thee
In Your presence is where we must be


In Your presence is where we must be
In Your presence is where we must be
In Your presence is where we must be
In Your presence is where we must be
In Your presence is where we must be
In Your presence is where we must be
In Your presence is where we must be
In Your presence is where we must be
In Your presence is where we must be