Wielkanoc- Bestia, która była,której nie ma, i znowu jest cz. 4- Wicca oraz Krisznowcy

Wielkanoc- Bestia, która była,której nie ma, i znowu jest cz. 4- Wicca oraz Krisznowcy

Na koniec wypada nadmienić ciekawy link, który istnieje miedzy Babilonem a Krisznowcami, czy współczesnymi czarownicami ruchu Wicca!

Kriszna, w bardzo podobny sposób jak Tammuz zginał z zemsty. Ten motyw pojawia się w kilku przypadkach, które już wymieniłem. Gāndhārī bolejąc nad śmiercią synów [moze Nimrod ich zniszczył!] nakłada klątwę na Krisznę, i ten ginie w jej rezultacie! ‚Matka’ Kriszny była Yasoda, a ojcem demon Vasudeva.

Poniżej znajduje się obrazek Matki z dzieckiem!

Matka z dzieckiem!

Tu mamy kolejny link! Yasoda, Kriszna, Vasudeva to Izyda, Horus, Ozyrys!

Ozyrys, Horus i Izyda!

Yasoda, Kriszna, Vasudeva

Jak zginął ten demon Kriszna? Wg. Mahabharaty:

„Balarama, dręczony walkami życia, usiadł w medytacji i wkrótce tysiąco-głowy wąż AdiSesha, wyszedł z jego ust i zaoferował  swoje pozdrowienia do Kriszny, sunął w kierunku morza (Mówi się, że Balarama  jest wcieleniem Adisesha) . Widząc śmierć swego ukochanego brata, Krishna pogrążył w smutku i usiadł obok Balaramy, przy krzakach.

Przez niesamowite woli losu, myśliwy zobaczył stope Kryszny wystająca z krzaków i przy założeniu, że jest Jeleń strzelił go strzałą(…) Kriszna został zabity przez zatrutą strzałę…”

Co ciekawe Adonis był… myśliwym!

„Adonis został zabity przez dzika, (…)Artemis, zazdrosna umiejętności łowieckie Adonisa ‚”Wikipedia

W artykule o Artemis/ Artemidzie/ Dianie, w Wikipedii, pisze ze dzik był składany w ofierze dla ‚niej’!

Artemis była zona Apollo[co ciekawe, byli oni bratem i siostra, jednak byli kochankami!], inne połączenie jest miedzy Kybele, Saturnem i Jupiterem[syn]!

Poczytajmy o jeszcze innym, starozytnim festiwalu zwanym Hilaria! Kaplani Kybele byli eunuchami i transwestytami!

Tzw ‚święty tydzień lub wielki tydzień‚ był ogłoszony dla Cybele i Attis’a w Marcu! 22 Marca świętowano tzw. Arbor intrat czyli wejście z drzewem, aby upamiętnić śmierć Attis’a pod sosna! drzewo było ścinane, zanoszone do świątyni Cybele, pośród lamentacji!Co ciekawe Cybele była znana także jako Magna Mater[Wielka Macierz]!

Jak już to wcześniej było udowodnione, katolicyzm zapożyczył WSZYSTKO od pogaństwa  a potem ukrył to pod pozorem religii!

Hmm, to brzmi jak Aszera i Baal! Pamiętamy, ze w Babilonie król odbywał stosunek płciowy z kapłanką? Oni odgrywali tzw małżeństwo demonów! Marduka i Zarpanitu! Nimroda i Semiramis[Eneh].! 

Kim była Semiramis? Semiramida była legendarna królową Babilonu! Poślubiła ona niejakiego Ninusa[założyciela Niniwy! ], aż ich związku narodził się Damu/ Ninyas.

„Ona i Ninus mieli syna o imieniu Ninyas. Po tym jak Król Ninus podbił Azję, w tym Bactrians, został śmiertelnie ranny przez strzałę.”Wikipedia

Semiramis znaczy najwyższe niebiosa! Królowa niebios, Izyda, manifestuje się pod nazwa Maryja, Regina Coeli, Reina del Cielo, czyli dosłownie Królowa Niebios!

Katolicyzm wznosi inwokacje do starej, Babilońskiej ‚boginki ‚:

 1. Papa Franciszek wielokrotnie   inwokuje Maryje/ Isztar w swoim przemowieniu Angelus: „Pamiętam, że zaraz po tym, jak zostałem biskupem, w 1992 r., przybyła do Buenos Aires figura Matki Bożej Fatimskiej i była wielka Msza św. dla chorych.(…) Prośmy o wstawiennictwo Matkę Bożą, która miała w swoich ramionach(…)Wybrałem imię patrona Włoch, św. Franciszka z Asyżu(…)niech Matka Boża was strzeże„- 17 Marca 2013 r.
 2. 24 Marca papa zawierzal katolikow i ekumenikow do Isztar :„Na zakończenie tej celebracji przyzywamy wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, aby nam towarzyszyła w Wielkim Tygodniu. Ona, (…) niech nam pomaga kroczyć za Nim, (…)Matka Boża Bolesna niech zwłaszcza wspiera osoby przeżywające najtrudniejsze sytuacje.(…) Maryi zawierzam zwłaszcza was najdroższa młodzieży i wasze zmierzanie ku Rio de Janeiro.”
 3. Papa Benedykt często odmawiał hymn do Królowej Niebios, Kybele :”Królowo nieba, wesel się, alleluja,
  Albowiem Ten, któregoś nosić zasłużyła, alleluja,(…)V. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.(…)abyśmy przez Matkę Jego, Najświętszą Maryję Pannę, radości żywota wiecznego dostąpili.”
 4. Sobór Watykański II w konstytucji dogmatycznej Lumen gentium wyraził się o Maryi następująco: Dlatego też do Błogosławionej Dziewicy stosuje się w Kościele tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, PośredniczkiWIKIPEDIA
 5. Pośredniczka Wszelkich Łask – tytuł nadawany przez niektórych teologów oraz wiernych Kościoła rzymskokatolickiego Maryi, Matce Jezusa, wyrosły na gruncie przekonania wywodzącego się z różnych objawień i relacji zawartych w bogatej literaturze maryjnej, że Jezus udziela ludzkości wszelkich łask przez Maryję.” Wikipedia

Tak widzimy, ze stara boginka przywłaszczyła sobie wszelkie tytuły Boga i role która przypadła tylko Jezusowi! Pop pierwsze Mariam, nie zasłużyła sobie na nic! Co to znaczy zasluzyc? „stać się godnym czegoś, swoimi cechami, postępowaniem itp. zdobyć sobie prawo do czegoś;”. Nie, Mariam nie była lepsza od innych! Ona była grzeszna jak i inni ludzie, urodziła się jak inni i tak samo zmarła! To jest cały katolicyzm: zasłużyć! Wiec biegają i pracują aby kiedyś, gdzieś może BYĆ GODNYM i pójść do…czyśćca!

Jezus powierzał się zawsze Bogu Ojcu, NIGDY swojej ziemskiej matce! Biblia zakazuje zwracać się do zmarłych!

Kto ma nas strzec?

Kogo obecność ma mięć Chrześcijanin, Ducha Świętego, czy zmarłych?

Kto wspierał Jezusa, oraz Apostołów gdy przechodzili przez próby? Widzimy interwencje Boga Ojca, Apostołowie używali autorytetu Jezusa i to On był na ich ustach, jako Bóg! Nikt nigdy nie zwracał się do Apostołów, ani Mariam!

Przez kogo dostępujemy zbawienia i kto nam otwiera niebo? Jezus!

Teraz wyjaśnijmy kolejne herezje:

orędowniczka-mediatrix– „1. ‘prosić za kimś, wstawiać się za kimś’; 2. stpol. też ‘przekazać wiadomość, zlecenie’; 3. ‘przedstawiać (przedstawić) sprawy w czyimś imieniu, zawiadamiać, oznajmiać (oznajmić)’ (XVI w.).”

wspomożycielka-„dawniej: osoba, która kogoś ratuje, pomaga, zwłaszcza materialnie”

pomocnica-Auxiliatrix-„osoba do pomocy przy jakiejś pracy”

pośredniczka-adjutrix– „1. osoba załatwiająca jakieś sprawy pomiędzy dwoma stronami;2. osoba pośrednicząca w nawiązywaniu kontaktów w transakcjach handlowych”

Co mówi Biblia na ten temat?

„Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. (27) A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. (28) A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. (29) Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci; (30) a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. (31) Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?” Rzymian 8

„11) Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchisedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona? (12) Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu. (13) Bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. (14) Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. (15) A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchisedeka powstaje inny kapłan, (16) który stał się nim nie według przepisów prawa, dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. (17) Bo świadectwo opiewa: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. (18) A przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności, (19) gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. (20) A stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi, (21) natomiast Ten został nim na podstawie przysięgi tego, który do niego mówi: Przysiągł Pan i nie pożałuje, Tyś kapłanem na wieki. (22) O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem! (23) Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie; (24) ale Ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. (25) Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. (26) Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa; (27) który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu; uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie.” Hebrajczykow 7

Te dwa wersety demolują cala, fałszywa teologie katolicka i odkrywają jej ‚niechrześcijańskość’ a pokazują jej ‚poganskosc, asztartyzm’!

Tzw Madonnie, czyli ‚mojej pani’ , katolicyzm przypisał więcej bluźnierczych imion i nazewnictw! Protestant NIGDY nie powinien używać tej nazwy!

Madonna jest po włosko, po hiszpańsku- Virgen, po francusku- Vierge, czyli dziewica! My wiemy, ze Mariam, nie pozostała dziewica, bo po urodzeniu Jezusa, urodziła Józefowi córki i synów! Wiele ‚boginek ‚ było dziewicami, i stad narodził się kult mnichów i mniszek/ zakonnic, by czcić Dziewice boginkę! To nie ma nic wspólnego z Bogiem i Biblia, w której jest mowa aby każda kobieta miała męża, a mąż żonę! Mnisi i zakonnice są zapożyczone z Hinduizmu,buddyzmu,  westalek. Co ciekawe w Hinduizmie czcza dziewice pod ‚świętem’ Kumarika pujan!

„Kumari to dziewczynka, która nie weszła jeszcze w okres dojrzewania, pochodząca z kasty śaków nepalskiego ludu Newarów, specjalnie wybrana i uznawana za inkarnację bogini Taledźu. Kumari jest czczona przez nepalskich hinduistów i część buddystów, choć nie przez buddystów tybetańskich.” Wikipedia

Kolejne pytanie teologiczne: Kto jest większym bałwochwalcą- ten kto czci boginkę ulana z plastiku, czy ten kto ubiera młoda dziewczynkę i bije głowa o podłogę? Co na to ekumenia?

Hej, tylko znowu mi nie mów,ze katolicy nie czcza Maryji! A kto tu zdziera kolana?

Zwiedzenie!

A tu wygląda jakby włożyli dziewczynki do katolickich koszyczków wielkanocnych!

Innymi bluźnierczymi tytułami jakimi utytułowali Maryje/ Isztar:

Adwokatka(advocatus ? causidicus ?) czyli rzeczniczka

Dobrodziejka – patrona! „«osoba świadcząca innym dobro»” PWN

„A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry! Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? (18) A Jezus odrzekł: Czemu mię nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.” Mk 10.

Poniżej cytuje kolejne bluźnierstwa pochodzące z Lumen Gentium[światło narodów!], ustanowione na II Soborze Watykańskim!

Lumen gentium /z (łac.) Światło narodów/, pełna nazwa: Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium”konstytucja, czyli dokument teologiczny najwyższej rangi doktrynalnej uchwalony 21 listopada 1964 roku przez sobór watykański II.”

Niepokalana dziewica, zachowana od plam grzechu pierworodnego(…)została wzięta ciałem i duszom do chwały nieba(…) i wyniesiona przez Pana[którego?] jako Królowa nad wszelkimi rzeczami! „Wierzymy, że Najświętsza Matka Boża, Nowa Ewa, Matka Kościoła, kontynuuje w niebie swoją macierzyńską rolę  (…)” Katechizm Kościoła Katolickiego

Immaculate Virgin, Immaculate conception ogłoszone przez ‚nieomylnego’ papę! [Ile to herezji już znaleźliśmy?]

Immaculate znaczy niepokalany. Vierge Immaculée[francuski], Virgen Inmaculada[hiszpański],

„Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny został ogłoszony konstytucją apostolską Ineffabilis Deus 8 grudnia 1854 roku przez papieża Piusa IX. Brzmi on: (…) ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną[ale nie tego z Biblii!], i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć” Wikipedia

Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater podkreślił, że poprzez swe Niepokalane Poczęcie Maryja była jakby zwiastunką nadchodzącego odkupienia. Porównał ją do gwiazdy porannej (Stella Matutina), która odbijając światło słoneczne, zwiastuje bliski wschód słońca: Wówczas, gdy definitywnie przybliżyła się „pełnia czasu”, gdy zbawczy adwent Emanuela stał się bliski swego wypełnienia, Ta, która została odwiecznie przeznaczona na Jego Matkę, była już na ziemi (…) pośród „nocy” adwentowego oczekiwania zaczęła świecić jako prawdziwa „Gwiazda zaranna” (Stella Matutina). Istotnie, tak jak gwiazda owa, „jutrzenka”, poprzedza wschód słońca, tak Maryja, od swego Niepokalanego Poczęcia, poprzedziła przyjście Zbawiciela, wschód Słońca sprawiedliwości w dziejach rodzaju ludzkiego” Wikipedia

Nie ma ani jednego sprawiedliwego, (11) nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; (12) wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. (13) Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmij pod ich wargami; (14) usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości; (15) nogi ich są skore do rozlewu krwi, (16) spustoszenie i nędza na ich drogach, (17) a drogi pokoju nie poznali. (18) Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. (19) A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. (20) Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. (21) Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, (22) i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, (23) gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, (24) i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, (25) którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, (26) dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. (27) Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. (28) Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu.” Rzymian 3

W Redemptoris Mater pisze :” Taka jest natura jej pośrednictwa: Maryja staje w pozycji miedzy jej Synem[tammuzem] a ludzkością…”!

W miarę czasu, katolickie herezje przechodzą wszelkie pojecie! Kto był ‚zapowiadaczem’ przyjścia Jezusa Mesjasza?

Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, (24) i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą.” Mal 3

Bóg wysłał Jana Chrzciciela by zapowiedział przyjście Mesjasza!

„A gdy oni odeszli, począł Jezus mówić do ludu o Janie: Coście wyszli na puszczę widzieć? Izali trzcinę chwiejącą się od wiatru? (8) Ale coście wyszli widzieć? Izali człowieka w miękkie szaty obleczonego? oto którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich są. (9) Ale coście wyszli widzieć? Izali proroka? zaiste powiadam wam, i więcej niż proroka. (10) Boć ten jest, o którym napisano: Oto ja posyłam Anioła mego przed obliczem twojem, który zgotuje drogę twoję przed tobą. (11) Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał z tych, którzy się z niewiast rodzą, większy nad Jana Chrzciciela; ale który jest najmniejszym w królestwie niebieskiem, większy jest, niżeli on. (12) A ode dni Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie gwałt cierpi, a gwałtownicy porywają je. (13) Bo wszyscy prorocy i zakon aż do Jana prorokowali. (14) A jeźli chcecie przyjąć, onci jest Elijasz, który miał przyjść.Mat 11

Kto jest jedynym pośrednikiem wg Słowa Bożego? Mesistes [Greka]:

„Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, (4) który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. (5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, (6) który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie.” 1 Tym 2

„Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia (23) i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, (24) i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. (25) Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi; jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. (26) Ten, którego głos wtenczas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. (27) Słowa: „Jeszcze raz” wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. (28) Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe: z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. (29) Albowiem Bóg nasz jest ogniem” Hebr 12

„Otóż, gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu; (5) służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek: Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. (6) Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. (7) Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukanoby miejsca na drugie” Hebr 8

„Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, (14) o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. (15) I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. (16) Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził; (17) bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. (18) Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. (19) Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem, i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, (20) mówiąc: To jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. (21) Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. (22) A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią, i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. (23) Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. (24) Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga; (25) i nie dlatego, żeby wielekroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, (26) gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. (27) A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, (28) tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują.” Hebr 9

A co powiemy odnośnie tzw Stelli Matutiny? Gwiazda Zaranna ? Tak, związana jest z Fosforosem, Wenus, Syriuszem, a także nazwa magicznego zakonu p.t Hermetyczny Zakon Złotego Świtu! Ten zakon nauczał hermetycyzmu, związanego z  dwoma egipskimi babokami- hermesem i thotem!

Jeśli chodzi o Wicca, to czcza oni 2 demony: Rogatego bożka i boginkę! Tu znowu mamy motyw- Baala i Asztarte! Rogaty bożek/ Cerunnos jest związany z łowami, niczym Nimrod! Czarownice z Wicca maja 8 głównych sabatów, i podczas jednego z nich, rogaty bożek zostaje ofiarowany ! To pochodzi z Babilonu! Tzw ofiara z zielonego człowieka:

Inna ofiara może być: człowiek z wikliny!

Człowiek z wikliny

Jednym z aspektów Babilońskich, połączonych z ofiarami, było małżeństwo i rytualna kopulacja! Nazywa się to hieros gamos, i podobne ‚małżeństwa’ można spotkać u Devadasi w Hinduizmie,

Dziewczyny poślubione demonowi Yellamma.

Pozostałości po Babilonie są praktykowane w postaci tantry! W tybetańskim buddyzmie jest coś co nazywa się Wielki Rytuał Tantry. Związane one są z seksem magicznym! Wicanie praktykują, tzw Wielki Rytuał, gdzie najwyższy kapłan ma odbyć stosunek z najwyższą kapłanką!

Coz, po tej części zobaczyłeś, ze z Babilonem zazębiają się i Krysznowcy i Wicca! Dzisiaj jednak możesz być wolny od wpływów Babilonu, przyjmując Jezusa, jako Pana i Zbawiciela:

Wyrzeknij się szatana i jego demonow, wyrzeknij sie demonow, z ktorymi miales za pan brat! Potrzeba uwolnienia od sil demonicznych, a Jezus po dzis dzien kruszy wiezi mocarzy!

„”„Panie Jezu, dziękuje Ci, ze pokazałeś mi prawdę o Tobie i Twoim słowie. Wybacz moje grzechy i to ze chodziłem po drogach złych. Zakryj te grzechy pod Twoja święta krwią! Zapraszam Cie do mojego życia, abyś je zmienił i uczynił mnie Twoim dzieckiem. Pokaz mi co robić, poprowadź mnie tam gdzie chcesz abym poszedł. Obnaż mi Twoje Słowo i ochrzcij mnie Twoim Duchem Świętym. Dzięki Jezus!”„”

Potrzebujesz uwolnienia od demonow! Proponuje abys skontaktowal sie z kosciolem Protestanckim, ktory sie tym zajmuje i uzyskal uwolnienie od nekajacych cie sil ciemnosci! To dotyczy kazdej osoby, ktora uprzednio parala sie Babilonskimi tworami- katolicyzmem, religiami wschodu, czarami, sztukami walki, itd!

Amen!

Wielkanoc- Bestia, która była,której nie ma, i znowu jest cz. 3- Babilon i Antychryst, początek astrologii, czarnej magii i ofiar z ludzi, oraz demonicznych festiwali!

Wielkanoc- Bestia, która była,której nie ma, i znowu jest cz. 3- Babilon i Antychryst, początek astrologii, czarnej magii i ofiar z ludzi, oraz demonicznych festiwali!

Religia, która istniała w Babilonie została rozprzestrzeniona po całym świecie. Gdy Bóg pomieszał języki, ludzie podzielili się na grupy, plemiona, narody i rozprzestrzenili się po ziemi! Babilon w Biblii, był zawsze wrogi Bogu Jahwe. Kilka razy znajdziemy w Słowie, w odnośniku do Babilonu- niewole!

Bel się pokłonił, zgiął kolana [kara], Nebo zgarbił się [qaras], idole są niesione na zwierzętach, na bydle” Iz 46:1

„Bel jest w zamieszaniu [yabesh], Merodak złamany na drobne kawałki[chath= lub w strachu!]” Jer 50:2

Kim są te bożki? Dowiemy się w trakcie czytania tego artykułu!

Ciekawe jest, ze sad o którym mówi Jezus w ks. Objawienia, bardzo przypomina sad nad Babilonem ze starożytności!

W Iz. 13 czytamy:

 • [10] gwiazdy niebios, konstelacje, słonce ciemne i księżyc- sad nad nimi! Pamiętamy słowa Jezusa o tym co stanie się na niebiosach!?
 • [19]Babilon ‚chwała’, ‚piękno’,’doskonałość’ obróci się w perzynę niczym Sodoma i Gomora. W Obj. czytamy o lamencie nad Babilonem!
 • [21-22] dzikie bestie, smok, Lilit, satyr- to mieszkańcy Babilonu. Kto mieszka w mieście, Nierządnicy?

W Iz 14:4 mowa jest o królu Babilonu, nie tym w ciele, ale tym duchowym- czyli Lucyferze, opresorze, gnębicielu, ciemięzcy narodów ludzkich oraz o Babilonie, złotym mieście, które ustało! Pamiętamy, w Objawieniu, kto daje moc bestii i stoi za Nowym Ladem Swiatowym?

W Iz 21:9 Babilon upadł, upadł, i jego wystrugane z drewna bożki, wyobrażenia demonów lezą połamane na ziemi!Czy czytelnik i student Słowa nie zauważa tu lamentu z ks Objawienia?

Dalej, w Iz 47 czytamy:

 • [7] „Powiedziałaś, będą Panią[gheb-eh’-reth= pani, królowa, mistrzyni] na wieki!”
 • [9] „Mnogość czarów [kesheph] oraz zaklęć [cheber]”
 • [13]” astrologowie,(…) oglądacze nieba, (…) przepowiadacze”

Iz 48:20 :”Wyjdźcie z Babilonu”

Jer 50:2 „Babilon wzięty, Merodak [Marduk] w zamieszaniu, Bel rozbity na kawałki, idole w zamieszaniu, wyobrażenia połamane w drobny mak”!

Jer 50:11 „niszczyciel Mojego dziedzictwa„. Pamiętamy walkę bestii ze świętymi Jezusa w Objawieniu? Boże dzieci, to tylko ci którzy narodzili się na nowo z Ducha, którzy uwierzyli w Biblijnego Jezusa, powierzając Mu swoje życie i żyjący tak jak On chce!

Jer 50:8 „Wyjdźcie z Babilonu” . Zauważ, nie pisze- róbcie z nim dialogi, bądźcie tolerancyjni!

Jer 50:23Młot całej ziemi jest wzięty i połamany”. W Obj pisze,ze wszelki naród, język będzie musiał stanąć przed wyborem Nowego Ladu Światowego! Nikt się nie wywinie! Albo za Jezusem, albo piekło wieczne. To jest ostateczny przesiew tej ziemi! Pisze również w Biblii, ze narody były upojone jej nierządem!

Jer 50:38 „[Babilon] to ziemia struganych z drewna idoli[ay-maw], [ludzie ] oszaleli[halal] na nich!”. Czczenie bożków prowadzi do zwariowania!

Jer 50:41– narody pobudzone by ja zniszczyć! Kto w Objawieniu obróci się w końcu przeciwko nierządnicy?

Jest to wszystko jako odplata za ucisk, zniszczenie świątyni Izraela [co jest świątynią w NT?]

Jer 51:13 „Mieszka miedzy wieloma wodami, obfitującą w skarby”

Jer 51:37 „Mieszkanie smoków/ węży”[co mówi Biblia w NT na ten temat? Deptanie smoków i węży?]

Jer 51:44 „Ukażę Bela w Babilonie”

Jer 51:45Wyjdźcie z pośród niej, o MÓJ LUDU, i uratuj każdy z was wasza dusze z zapalczywego gniewu Jahwe!”

Czy to nie brzmi znajomie, po lekturze ks. Objawienia?

Po studiowaniu Objawienia zauważymy niesamowite podobieństwa! Po upadku w ogrodzie Eden, Adama i Ewy, diabeł zaczął tworzyć własna religie, która rozprzestrzeniła się po całej ziemi. Buddyzm, Hinduizm, Szinto, szamanizm, lucyferianizm, Masoni, i każda inna pogańska religia ma swoje źródło w Babilonie!  Pierwowzór odstępczej, bałwochwalczej, pełnej czarów i zbrodni religii, jest w Babilonie!

W Rodzaju 10:10 czytamy ze założycielem Babilonu/ Babela był Nimrod! On zgromadził ‚cala ziemie‚ [11:1]. Tam ustanowił kult- budowa miasta oraz wieży, która sięga szczytem niebios, aby połączyć ich z „władcą który jest na powietrzu„, „duchem buntu” ! To początek demonicznego kultu, który rozniósł się po całym globie i istnieje po DZIŚ DZIEŃ! Baale i Asztarty to nie tylko problem Izraela ze ST! Nie daj się zrobić!

Nawiązując do poprzednich części artykułu, pamiętamy jak w Ez 8 „kobiety opłakiwały Tammuza„!

Adonalia

Byl to starożytny festiwal, w którym kobiety opłakiwały Adonisa, odpowiednika Tamuza. Reprezentacje Adonisa były wystawiane na ulice miast i kobiety biły się w piersi i wznosiły lamentacje na wzór Wenus, opłakującej swego kochanka!Festiwal ten, miał miejsce w Atenach.

Treść tzw gorzkich żalów wygląda tak [frag.]:”Żal duszę ściska, serce boleść czuje(…)Me serce mdleje(…)LAMENT DUSZY(…)

Poprzednio pisałem o kilku międzykulturowych powiązaniach miedzy Tammuzem i jego odpowiednikami. Dla lepszego zrozumienia polecam przyjrzeć się innym:

U Celtów, był Diarmuid z Grainne. Diarmuid został zabity przez wielkiego dzika. Lugh, został zatopiony przez 3 synów niejakiego Cermaita. Adonis, o którym pisałem wcześniej, miał zginać kolo rzeki, do której wpłynęła jego krew, i zabarwiła ja na ten kolor. Dzis nazywa się Rzeka Adonisa, znajdująca się w Libanie.

Rzeka Adonisa w Libanie

U Słowian mamy Jaryle. Mial urodzić się podczas festiwalu Wielkiej Nocy, pogańskiego Nowego Roku. Hej! Ta nazwa wzięła się od slowian! Jaryla miał zostać porwany do świata zmarłych. Ten motyw występuje w każdej legendzie o Tammuzie i jego odpowiednikach. Z powodu jego niewierności do zony, zwanej Morana, bądź co bardziej jest dla nas znane- Marzanna[!] zostaje zabity i jest to rytualna ofiara, a ciało jego jest użyte potem do budowy domu! Katolicyzm go zaadoptował i nazwał Święty Jerzy! Isztar i Tammuz, Asztarte i Baal to  Jaryla i Marzanna!

Maslenitsa, to wiosenny pogański festiwal płodności, którego jednym z elementów jest palenie słomianej kukły! Tak swoja droga, to co Biblia mówi na temat płodności, obfitości jedzenia, pola, błogosławieństwa? Od czego jest to uzależnione?

Z Jarylem związany był wiosenny festiwal, gdzie młodzi nosili zielone gałązki jako symbole nowego życia. [rodząca się przyroda!]

W mitologii Nordyckiej, Baldr ginie od oszczepu. Nanna, jego zona rzuca się na pogrzebowy stos. Baldr ma być ‚ożywiony'[znowu motyw czarnej magii i ożywiania trupów, zombie!] jeśli rzeczy martwe i żywe będą płakać za nim! Synem Baldra i Nanny byl Forseti.

U Aztekow, Quetzalcoatl, waz z piórami, miał się upić, przespać z kapłanka- celibatka, i spalić się z poczucia winy!

Współczesne obrzędy, które praktykują katolicy, jak:

 • rozpalanie ognisk
 • bazie
 • pisanki
 • śmigus- bicie witkami
 • dyngus= oblewanie woda [u Słowian obmywanie się w świętej wodzie]
 • pochody
 • palmy

pochodzą z Jarego Święta!

W Rosji, o północy, rozpoczyna się procesja z krzyżami i ikonami, dookoła budynku, mająca trwać aż do rana! W Piątek stawiają ikonę na środek budynku. Kolorowanie jajek na czerwono, ma być symbolem krwi! Pamiętamy krew przelana przez Adonisa, która zabarwiła jezioro? Zapalany jest również ‚święty ognień’.

Papa z jajem!

Nie, proszę, tylko mi nie mów ze to poganie ukradli te ‚obrządki’!

U Saksonów, zapalano ogniska by pomoc przepędzić ciemność!

Łotysze, 23 Marca świętowali Lieldienas– Wielkie Dni! Jedna z tradycji były wróżby z jajami! A jaka jest roznica gdy wróżysz z lania wosku, czy z pisanek? Wróżba to wróżba, i ona otwiera cie na demony wróżb, przesądów i zabobonów!

Śmigus- Dyngus

To lanie woda, obdarowywanie się pisankami- uznawanymi za magiczne, związane z seksualnymi sukcesami, udanym porodem i błogosławieństwem pol. Bazie miały chronić przed piorunami, chronić zwierzęta i tradycyjnie zjadano 3 czubki bazi dla zdrowia! Na procesje dyngusa, ‚pożyczano’ kogutka dawano mu kielicha, czyli nasączano ziarno wódką, i sadzano na wózek, obwożono po domach jako symbol płodności!

Wiccanie świętują tzw Ostare. W Szkocji natomiast świętują whuppity scoorie, gdzie dzieci biegają dookoła budynku robiąc hałas, po to by przegnać złe duchy zimy.

Wg nawróconego brata, Doca Marquis, Lucyferianie/ Illuminaci składają w tym czasie ofiarę z człowieka. To samo podają, umieszczone na wielu stronach kalendarze rytuałów szatańskich.

Wspominana (Kostroma) alias Maslenitsa to słomiana kukła, którą pala w ogniu, a popioły są zakopywane by nawozić pole. To przykład magii sympatycznej.

Zegnaj Marzanna, alias Isztar!

W Indiach [!] świętują Holi, święto, gdzie polewają się woda i posypują proszkiem.

Hinduski dyngus

W Skandynawii mieli festiwal Disablot, związany z czerwienieniem krwią ołtarza :

„Alfhildr, córka króla Alfr z Alfheim, została porwana przez Starkad Aludreng gdy zaczerwieniała ołtarz krwią(…) Król Szwecji przeprowadził obrzędy, co było zgodne z jego rola jako arcykapłana świątyni w Uppsali.Wzmianka o Dísablót dotyczy śmierci króla Eadgils (Aðils, Adils), który zginął od upadku z konia podczas jazdy wokół sanktuarium(…)”

„Sanktuarium/ świątynka , gdzie czczono Dísir nazwano dísarsalr i ten budynek jest wymieniony w sadze Ynglinga odnośnie  śmierci króla Aðils ‚. Jest również wspomniane, w  sadze Hervarar, ze  kobieta staje się tak rozwścieczona po śmierci ojca z rąk Heiðrekr, jej męża, ze  powiesiła  się w sanktuarium/ świątynce.”

Co wiec robi mit o Tammuzie, w Skandynawii? Jednym ze starych obrzędów jest tzw wieszanie Judasza! Czy nie widzimy tu tez podobieństwa z topieniem marzanny?

Judasz, czy Marzanna?

„Tam nie tylko dom musieliśmy wysprzątać. Porządkowało się też oborę, stajnię, kurnik. A w samą Wielkanoc sąsiadom psikusy się robiło. Chłopaki pannom farbą okna oblewali. Pamiętam, jak moje siostry całą noc w oknie siedziały i pilnowały, by ktoś domu nie zachlapał. Albo jak sąsiadkę grupa kawalerów do strumyka wrzuciła w lany poniedziałek, bo za bardzo się umalowała.”

„Irena Charczuk, również krośnianka, pamięta za to drewniane kołatki. – Koguciki na nie wołaliśmy – wspomina. – Kręciło się to i brzęczało. W Wielkim Tygodniu dzieci po ulicach ganiały z takimi zabawkami, a śmiechu i zabawy było przy tym co nie miara.Mowa o wielkim grzechotaniu. Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Dla dzieci był to czas na psoty. Młodzież straszyła na ulicach przechodniów hałasem z drewnianych grzechotek.Topienie Judasza, wielkie grzechotanie, wieszanie śledzia…

„W Wielki Czwartek odbywał się pogrzeb Judasza. Zwyczaj ten łączył chrześcijańskie zapisy z przedchrześcijańskim zwyczajem topienia Marzanny. Kukłę Judasza wieszano, ciągano po wsi, topiono ją lub palono, tak jak Marzannę.

Paleniem Judasza nazywano gdzieniegdzie palenie wielkich ognisk z nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Tej samej nocy powszechnie obmywano się w rzekach i strumieniach, co miało znaczenie magiczne. Rytuał ten chronić miał od chorób, szczególnie od czyraków i krost.

„W Wielki Piątek na pożegnanie postu, który wszystkich udręczył, młodzi ludzie organizowali pogrzeb żuru – zwyczaj dający wytchnienie od ciężkiej atmosfery Wielkiego Tygodnia. Była to zabawa, w której żur symbolizował ciężki czas umartwiania i postne jedzenie. W garnku zbierano różne śmieci, m.in. główki od śledzi. Naczynie to wieszano na drzewie i potem rozbijano publiczne.

Na Kielecczyźnie zwyczaj ten często miał taką formę, że garnek z resztkami przywiązywano na głowie młodemu chłopakowi, który szedł pierwszy, jakby w kondukcie pogrzebowym. „Biedak nie wiedział, że bezpośrednio za nim idący kolega stłucze mu to na głowie” – wyjaśniła Imiołek.

Innym zwyczajem w Wielki Piątek było używanie kołatek, którymi wyganiano post. Od Wielkiego Czwartku nie używano w kościołach dzwonów, aż do rezurekcji zastępowały je kołatki. Młodzi ludzie biegali z nimi po wsi, hałasowali, wyganiając w ten sposób post, a czasem nawet – jak wierzono – diabła.

W Wielki Piątek powszechnym zwyczajem od XVII wieku było w Polsce organizowanie grobów pańskich w kościołach. W tradycji ludowej i staropolskiej przy grobach stała straż; na Kielecczyźnie byli to mężczyźni w charakterystycznym odzieniu przypominającym mundury.”Pogrzeb Judasza i inne wielkanocne zwyczaje

Hej, to Apostołowie nie robili takich rzeczy- ktoś może spytać! No pewnie, ze nie! Paweł mówił aby nie robić przesądów i bałwochwalstwa pogan!

Sroda Popielcowa

„Środa popielcowa to dzień, w którym na wszystkich mszach księża posypują głowy wiernych popiołem. Symbol popiołu związany jest z pokutą, bo od czasów starożytnych popiół wiązał się z przemijalnością i zniszczeniem. To posypanie głowy (w niektórych parafiach księża robią znak krzyża na czole), to symboliczne przypomnienie, że życie nie jest trwałe. Księża wypowiadają przy tym słowa: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – wierny powinien pamiętać o tym, że życie jest kruche i dbać o jego jakość,by po śmierci otrzymać nagrodę.”


Gdzie w Biblii Bog kazal robic takie zabobony?

Indie!

Tilaka

Krisznowcy

Demon budda

Demoniczny czarownik Sai Baba wydziela proch, zwany vibhuti

Hinduska zona i bindi!

Obrzęd posypania głowy popiołem wcale nie wywodzi się z katolicyzmu(…)Znany był w wielu kulturach i tradycjach – już w starożytnym Egipcie i Grecji. Znajdujemy go też u plemion indiańskich.”

„W okresie starożytności chrześcijańskiej rytuał „posypania popiołem” nie był powiązany z czasem rozpoczęcia przygotowania do Świąt Zmartwychwstania. Do IV wieku praktykowano go w niektórych Kościołach lokalnych w czasie obrzędu wyrażenia skruchy przez grzeszników publicznych czy zdjęcia ekskomuniki. Tradycja posypywania głów popiołem, którą znamy dzisiaj, na znak pokuty pojawiła się w VIII wieku.

W XI wieku papież Urban II uczynił go obowiązującym zwyczajem w całym kościele[Babilon]. Wówczas postanowiono, że popiół będzie pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową.Dziś środa popielcowa. Tak rozpoczyna się Wielki Post

To rytuały na cześć Tammuza!

Wspominany już wcześniej Śmigus i Dyngus to… 2 demony! Dyngus to demon wodny a Śmigus- piorunów i błysku!

Te zwyczaje, oblewania i bicia, należą do tzw rytualnych oczyszczeń. Woda symbolizuje oczyszczenie, a smaganie witka- płodność! To magia sympatyczna. To pogaństwo i przesady!

W hinduizmie, zanurzają się w Gangesie, w Shinto- pod wodospadem. Katolicyzm ‚inicjuje ‚ małe dzieci poprzez pokropienie woda! Nie ma tu mowy o wierze w Jezusa, robią rytuał aby to ‚zastąpić’!

Lupercalia– to święto ku czci Lupy, wilczycy, matki Romulusa i Remusa,w celu oczyszczenia się na wiosnę. Kaplani zwani Luperci, po złożeniu krwawej ofiary, biegali z rzemykami i uderzali dziewczyny i młode kobiety w celu zapewnienia płodności, zabezpieczenia przed niepłodnością i złagodzenia bólów porodowych!

„Bo oto Pan przyjdzie w ogniu, a jego wozy jak huragan, aby dać upust swojemu gniewowi i spełnić swoją groźbę w płomieniach ognia, (16) gdyż ogniem i swoim mieczem dokona Pan sądu nad całą ziemią i będzie wielu pobitych przez Pana. (17) Ci, którzy się uświęcają i oczyszczają, aby wejść do pogańskich gajów za jednym, który kroczy w pośrodku, ci, którzy jedzą mięso wieprzowe i płazy[sheqets], i myszy, wszyscy razem zginą – mówi Pan.” Izajasz 66:17

qadash= uświęcić, poświecić

gannah= ogród, sad

taher = oczyścić

chaziyr= świnia, dzik

sheqets= obrzydliwości

`akbar= mycha!

W katolicyzmie, wziętym z Babilonu, obmywają niemowlaka w celu obmycia go z… grzechów! Bezkrwawa ofiara! My wiemy ze Słowa, ze grzechy obmywa nie zwierzątko, nie pluskanie się w stawie, ale…krew Jezusa przelana 2000 lat temu na Golgocie!

Wg tzw Cyklu Baala, historii stojącej za kananejskim demonem Baalem, jakże ‚kochanym’ przez niektórych Izraelitów dowiadujemy się niezwykle ciekawych informacji:

„Baal, znaleziony martwy(…) El schodzi z tronu, szuka go na ziemi i ubolewa, posypując proch na twarz, we włosiennicy, obcinając włosy i bije pierś, ubolewając. Anat również we włosiennicy(…)”

Wg archeologii, centralnym bożkiem Babilonu był Marduk/ Merodak. W Babilonie istniały 2 świątynie poświęcone temu demonowi- Etemenaki oraz Esagila.

Etemenaki to ziggurat, o 7 pietrach, mierzący 91 metrów. Nebuchadnezzar II, pisał o nim:

„Poprzedni król wybudował świątynię 7 świateł ziemi [Słonce, księżyc, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn]”

Etemenaki z przodu

Rzut z boku

Esagila natomiast, to „świątynia, której szczyt jest wyniosły”, była świątynią Marduka, znajdowała się na południe od Etemenaki. Esagila była centrum Babilonu, i miała być w ich zrozumieniu centrum wszechświata. Wewnątrz, w tzw. miejscu najświętszym, znajdowały się ikony Marduka i jego ‚zony’ Sarpanit.

Co roku, w nowy rok, zwany w Babilonie- Akita, następowała recytacja poematu Enuma Elish. Biora w tym udział Marduk, Nabu [ich figurki]. Król Babilonu, odgrywał małżeństwo Marduka z Isztar, poślubiając najwyższą kapłankę. Statuetki bożków były czyszczone i otrzymywały nowe ubranka!

Hindusi pucują bałwana, ubierają w nowe ciuszki a potem… fru do wanienki! To samo robią katolicy, tyle ze obchodzi się bez kąpieli.

Podczas Zagmuka, król odgrywa tzw. święte małżeństwo, uprawiając seks z najwyższa kapłanką, a na ostatni, 12 sty dzien festiwalu, ma zostać złożony w ofierze!

Pierwowzorem or samym Mardukiem mógł być Nimrod!

Wieża Babel, była nie tylko budowla ale pierwsza świątynia, gdzie człowiek łączył się z diabłem! Praktyki Nimroda rozniosły się po ziemi, gdy Bóg pomieszał języki!

Jak jest to możliwe,ze ten sam motyw pojawia się w tak odległych od siebie grupach jak Słowianie, Grecy, Kanaanici, Celci, a nawet Inkowie?

Jeśli Tammuz to Baal, to po tej lekturze zrozumiesz dlaczego Bóg był tak bardzo cięty na Izraelitów obejmujących Baala i Aszere!

Od 300 roku, zamiast przynieść Ewangelie do pogan i odwrócić ich od Babilonu, katolicyzm zaadoptował pogaństwo, stając na jego czele, aby wypelnilo się proroctwo Daniela! Katolicyzm to spadkobierca Imperium Rzymskiego- lacina, rytuały, doktryny, bożki itd!

Madonna z dzieckiem, to nie Jezus i Mariam, ale Asztarte i Baal! Umierający co roku tzw Jezus to nie Jezus z Biblii, który umarł RAZ JEDEN! Umierając codziennie, kilka razy dziennie ‚Jezus’, którego ksiądz ma sprowadzać z nieba i który ma wchodzić do małego opłatka, to nie Jezus z Biblii… ale reinkarnacja i ponowne krzyżowanie Chrystusa!

Katolicyzm to spadkobierca misteriów Babilonu!

Babilonia miała za stolice Babilon.

Persja miała Persepolis i inne.

Starożytna Grecja– miała Ateny

Imperium Rzymskie miało Rzym, Konstantynopol

Katolicki Rzym, odziedziczył misteria, i ma siedzibę w Rzymie, Watykanie!

W NT nie ma ołtarza!

„Jednak po wprowadzeniu w 313 r. edyktu tolerancyjnego Konstantyna (edykt mediolański), ustanowiono zwyczaj trzymania Eucharystii jedynie w kościołach. Od tego momentu tabernakulum stało się miejscem adoracji Najświętszego Sakramentu.”WIKIPEDIA

Bóg Jahwe i Jezus nie są Bogami katolicyzmu… ale mały wafel! Nie wierzysz? Pomocnik Babilońskiego kapłana ma zalecone:

„Gdy służy do mszy św., powinien przy­klękać za każdym przejściem mimo środka ołtarza, choćby Najśw. Sakra­mentu nie było w tabernakulum.”

W blaszanej puszcze siedzi wafel! A jak go nie ma to ma się kłaniać przed… puszka! Ludziska dziwić się mogą, ze niektórzy kłaniają się do zwierząt! Ale do martwych przedmiotów?

Ludziska kłaniają się do metalowych odlewów!

Hinduski do zwierzątek, uczynionych by im służyły!

Jak postawisz drewniaka, to poganie przyjdą! Oni maja takie u siebie!

Papa ślęczy przed puszka i waflem! Pytanie teologiczne: kto jest większym bałwochwalcą- ten kto czci ulane obiekty, zwierzęta, czy mączny wyrób?

Tak, drogi czytelniku, pierwsza astrologia, pierwszy bałwan, pierwsza świątynia z idolami, pierwsza ofiara z ludzi pojawiła się w Babilonie! Po 6000 latach widzisz co stało się przez ten czas! cześć kultur się przeniknęło, inne znikły, a znowu inne przejęły pałeczkę bałwochwalczą trzymając ‚tajemnice nieprawości’ aż Jezus przyjdzie i zniszczy Katolicki Babilon!

Mam nadzieje, ze po lekturze tych 3 części zrozumiesz lepiej Biblie, zrozumiesz dlaczego Jezus zakazał czczenia bałwanów! Czemu Bóg kazał wykorzeniać idolów, trzymać się z daleka od magii, czarów, wróżb, zabobonów, boginek, i fałszywych Zbawicieli!

„I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. (12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. (13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. (14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. (15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa – (16) wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; (17) kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; (18) a kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. (19) Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. (20) Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. (21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. (22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. (23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. (24) Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. (25) Oto przepowiedziałem wam. (26) Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni – nie wychodźcie; oto jest w kryjówce – nie wierzcie. (27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, (28) bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. (29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą, (31) i pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.” Mat 24

„A niechaj was nie zowią mistrzami, gdyż jeden jest mistrz wasz, Chrystus.” Mat 23

Aha, jeszcze jedno, tzw pochwycenie nie przyjdzie PRZED UCISKIEM! Postudiujcie ten wyżej wymieniony werset. najpierw odstępstwo i Antychryst, potem ucisk, i wówczas Syn Bozy przychodzi by zgromadzić wierzących! Mase wierzących żyje jakby Jezus miał ich zabrać, wiec nie głoszą Ewangelii, nie przygotowują się w relacji z Nim, nie robią Nakazu Jezusa, nie studiują ani nie uczą się Biblii! To skutek doktryny o pochwyceniu przed uciskiem!

Dlatego wielu łazi w ekumeniach!

„Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. (36) A o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec mój. (37) Ale jako było za dni Noego, tak będzie i przyjście[parousia] Syna człowieczego. (38) Albowiem jako za dni onych przed potopem jedli, i pili, i ożeniali się i za mąż wydawali, aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia, (39) I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkie: tak będzie i przyjście Syna człowieczego. (40) Tedy będą dwaj na roli; jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony; (41) Dwie będą mleć we młynie; jedna będzie wzięta[paralambano], a druga zostawiona;” Mat 24

„Boć to wam powiadamy słowem Pańskiem, że my, którzy żywi pozostaniemy[zao= zywi, perileipo= pozostawieni] do przyjścia[parousia  ] Pańskiego, nie uprzedzimy[phthano] onych, którzy zasnęli[koimao]. (16) Gdyż sam Pan z okrzykiem[keleuma= stymulujący okrzyk], a głosem[phone] archanielskim[archaggelos] i z trąbą[salpigx] Bożą zstąpi[katabaino] z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierwej. (17) Zatem my żywi, którzy pozostaniemy[zao, perileipo= żywi i pozostawieni], wespół z nimi zachwyceni[harpazo=dogonić, wziąć siłą , złapać , wyciągnąć , pociągnąć] będziemy w obłokach naprzeciwko[apantesis= spotkac] Panu na powietrze[aer= 1) powietrze, zwłaszcza niższe i gęstsze powietrze jako rozróżnienie od  wyższego i rzadszego powietrza 2) Region atmosfery], a tak zawsze z Panem będziemy.” 1 Tes 4

A oto ciekawy werset dla pochwyceniowcow przed uciskiem:

„Oto ja tajemnicę wam powiadam; nie wszyscyć zaśniemy, ale wszyscy przemienieni[allasso=zmienić,wymienić jedno na drugie, przekształcić] będziemy, bardzo prędko[atomos=moment] w okamgnieniu[rhipe], na trąbę[salpigx] ostateczną[eschatos]. (52) Albowiem zatrąbi, a umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni. ” 1 Kor 15

Pytanie: Kiedy będzie trąba ostateczna? O czym mówi podany niżej werset?

I zatrąbił Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i królować będzie na wieki wieków. (16) Tedy oni dwadzieścia i cztery starcy, którzy przed oblicznością Bożą siedzą na stolicach swoich, upadli na oblicza swe i pokłonili się Bogu, mówiąc: (17) Dziękujemy tobie, Panie Boże wszechmogący, któryś jest i któryś był, i który masz przyjść! żeś wziął moc swoję wielką i ująłeś królestwo; (18) I rozgniewały się narody, i przyszedł gniew twój i czas umarłych, aby byli sądzeni i abyś oddał zapłatę sługom twoim, prorokom i świętym, i bojącym się imienia twego, małym i wielkim, i abyś wytracił tych, co psują ziemię. (19) Tedy otworzony jest kościół Boży na niebie i widziana jest skrzynia przymierza jego w kościele jego; i stały się błyskawice i głosy, i grzmienia, i trzęsienia ziemi i grad wielki”

„I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków. (16) A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, (17) mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować; (18) i popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. (19) I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad.”

Dla osób, które są Żydami chce powiedzieć, ze Mesjasz, na którego oczekujecie JUŻ PRZYSZEDŁ! On stal się Barankiem z Paschy, aby oczyścić nasze grzechy i aby nas zwrócić do Jahwe!

„(1) Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? (2) Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. (3) Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. (4) Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. (5) Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. (6) Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. (7) Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. (8) Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. (9) I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. (10) Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. (11) Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. (12) Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.

(Ks. Izajasza 53:1-12, Biblia Warszawska)”

Dla Mesjańskich Judaistów: Bóg nie kazał poganom świętować ani świąt pogańskich, ani Żydowskich! Dlaczego? Bo Jezus jest wypełnieniem Świąt Żydowskich!

„Oczyśćcie się od starego kwasu, abyście stali się nowym ciastem [phurama]. Jesteście niekwaszeni [azumos] , Bo Chrystus, NASZA PASCHA [Grecki: pascha, Aramejski: peh’-sakh]został ofiarowany za nas [thuo= rzez]. ” 1 Kor 5:7

Tzw święta Izraela muszą się wypełnić w naszym życiu, w Chrystusie!

Pascha= oznacza przyjecie Jezusa jako Zbawiciela, aby Baranek bez skazy mógł oczyścić nasze życie od grzechu i pojednać nas z Ojcem! To nie oznacza jednak aby świętować raz w roku ale aby żyć z Mesjaszem DZIENNIE! W relacji, nie religii!

Szawuot= Pięćdziesiątnica! Oznacza to, ze od czasów 120 zgromadzonych na pokoju na poddaszu[huperoon]Bóg kazał Chrześcijanom przyjąć obietnice wylania Ducha Świętego []! Oznacza to mówienie na językach! Pod pojęciem tez pierwszych owoców/ pierwociny plonow[first fruits, Hebr= bikkuwr, Greka: aparche], rozumiemy nie przynoszenie do zboru snopa z pola, ale chodzi tu o żniwo dusz! W ST widzimy Izrael znoszący plony, jednak Jezus mówi tak:

„Tymczasem jego uczniowie prosili go, mówiąc: Mistrzu, jedz! (32) Ale On rzekł do nich: Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. (33) Wtedy uczniowie mówili między sobą: Czy kto przyniósł mu jeść? (34) Jezus rzekł do nich: Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła. (35) Czy wy nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdzie żniwo[therismos]? Otóż mówię wam: Podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe[leukos= białe] do żniwa. (36) Już żniwiarz[therizo] odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny[zoe aionios], aby siewca[speiro] i żniwiarz wspólnie się radowali.” Jana 4

Innymi słowy, Jezus nie mówił o świętowaniu tych świąt, ani zapożyczania innych od pogan. Nie wysyłał uczniów by skosili plon! Kiedy mówi o polach gotowych do żniwa, mówi o ludziach, z Izraela jak i pogan!

To nie o to chodzi w NT!

Jezus patrzał na żniwo dusz: Najpierw do Żyda, a potem Greka [pogan]!

Ewangelia dla Żydów…

I dla Greka! Polaka i innych!

Jeśli chciałbyś przyjąć dziś Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i uzyskać wybaczenie grzechów, druga szanse, pomódl się ta oto modlitwa:

„Panie Jezu, dziękuje Ci, ze pokazałeś mi prawdę o Tobie i Twoim słowie. Wybacz moje grzechy i to ze chodziłem po drogach złych. Zakryj te grzechy pod Twoja święta krwią! Zapraszam Cie do mojego życia, abyś je zmienił i uczynił mnie Twoim dzieckiem. Pokaz mi co robić, poprowadź mnie tam gdzie chcesz abym poszedł. Obnaż mi Twoje Słowo i ochrzcij mnie Twoim Duchem Świętym. Dzięki Jezus!”

Wielkanoc- Pakiet dla Protestantow i poszukujacych Prawdy!

Wielkanoc- Pakiet dla Protestantów i poszukujących Prawdy!

Polecam każdemu aby zapoznał się na spokojnie z treścią tych materiałów. Mozna wysłać znajomym, niech poczytają w przerwie!

Wielkanoc- Bestia, która była,której nie ma, i znowu jest cz. 1

Wielkanoc- Bestia, która była,której nie ma, i znowu jest cz. 2

Wielkanoc- Bestia, która była,której nie ma, i znowu jest cz. 3

Wielkanoc- Bestia, która była,której nie ma, i znowu jest cz. 4.pdf

Wielkanoc- Bestia, która była,której nie ma, i znowu jest CALOSC

Dla Protestantów chcących pozbyć się demonicznego balastu Rzymu, polecam przesłuchać i modlić się wspólnie następujące kazania/ uwolnienie!

Wielkanoc- Bestia, która była,której nie ma, i znowu jest cz. 2

Wielkanoc- Bestia, która była,której nie ma, i znowu jest cz. 2

Popatrzmy na kilka innych ciekawych aspektów!

 1. Babilon, założony w ok. 3, późnym millenium przed Chrystusem, padł w 539 p.n.e, gdy Cyrus II Wielki pokonał Babilon, i władzę przejęła Medo- Persja!
 2. W 331 p.n.e Aleksander Wielki podbija Persję.
 3. W 30 p.n.e Rzymianie dokonali podboju całej Grecji
 4. W 307 n.e Konstantyn wprowadza katolicyzm, jakże odległy od prawdziwej ‚religii’ Biblii!

Nawiązując do 1 części artykułu, popatrzmy do Biblii.

„(1) Słowo, które doszło Jeremiasza o wszystkich Judejczykach, mieszkających w ziemi egipskiej, osiadłych w Migdol, w Tachpanches, w Nof i w ziemi Patros, tej treści:” Jer 44:1

Meleqeth Shamayim= Królowa Niebios

„W święto Najświętszej Maryi Panny 11 października 1954 r. Ojciec Święty Pius XII podpisał encyklikę Ad Caeli Reginam (Do Niebios Królowej), którą ustanowił nowe święto – Maryi Królowej. Zgodnie z decyzją Papieża, wielkiego czciciela Bogarodzicy (to on cztery lata wcześniej ogłosił dogmat o Wniebowzięciu NMP), przez następne lata 31 maja każdego roku cały Kościół czcił Maryję jako swoją Panią i Władczynię. W dniu tym we wszystkich świątyniach ponawiano akt poświęcenia się ludzkości Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. W wyniku zmian dokonanych po Vaticanum II święto zostało przeniesione na 22 sierpnia.”PCh24.pl

Kto jest Królem Nieba? Widzimy tu jak Isztar w pełni pokazuje ‚swoja szatańska krase!’. Maria urodziła się z upadla natura jak KAŻDY INNY CZŁOWIEK! To Jezus z Biblii, jest Królem Nieba wraz z ojcem, Jahweh! Maria zmarła jak każdy inny, nie pozostała dziewica, nie została tez poczęta w ponadnaturalny sposob! Watykan to kłamcą, oszczerca, i promotor Babilońskiej tradycji!

Izrael był w Egipcie, ale wg Słowa już podczas pobytu w Izraelu pokalał się  tzw. królową niebios!

„Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego.”[44:17]

Widzimy tu generacyjna klątwę podążającą za Izraelem, gdziekolwiek się udawał! Pakty zawarte przez ojców, odbijały się na synach! To samo dzieje się dziś, w 2013 r. w Polsce!

Palenie kadzidła[qatar= fumigacja, okadzanie, wydzielać dym!] dla królowej niebios [modlitwa], oraz wylewanie dla niej ofiar lanych[nesek]- libacji, dokonywane było przez:

Papa kadzi

Dzis katolicy, przynoszą kwiaty dla Maryji/ Ishtar ! Dzis podczas tzw Majowego koronowania ikony Maryi, podczas którego młode, ubrane w sukienki dziewczyny, przynoszą kwiaty! Jedna z dziewcząt, niesie koronę z kwiatów, bądź aktualna, złotą koronę! Kwiatki są zmieniane przez cały miesiąc Maj! Bałwochwalstwo dla królowej niebios kwitnie dziś cala para! Zanim pójdziesz w ekumeniczne, Babilońskie bzdury, dobrze zapoznaj się z materiałem zamieszczonym na tej stronie! Tu chodzi o twoje życie! Zycie w Jezusie i Prawdzie, Duchu Świętym, bądź śmierć pod babilońska ikona! Pokutuj dziś, tam gdzie jesteś!

Babcia różańcowa, biedna kobiecina, nie czytała Biblii i drugiego przykazania!

Franciszek bałwochwalczy, przynosi kwiaty dla demona Isztar!

Tak jak i w 44 rozdziale Jeremiasza, kobiety przynoszą ofiary dla Królowej Niebios, w 2013 roku! A ekumenia staje i mówi, to to samo co Biblia mówi! Skandal! Obudźcie się ze snu!

Młode pokolenie, podażą za starym! Młodzi popełniają bałwochwalstwo, otwierając Polskę na straszne jego konsekwencje. Pomyśl, co będzie jak Protestanci dołącza do nierządnicy!

Czy to przyszłość Protestantów, i tak chcą ich sprzedać dzisiejsi liderzy?

Okwiecona Isztar!

Popatrzcie na tych ludzi! Nie mów mi, ekumeniku ze masz jakakolwiek miłość do tych ludzi! Oni idą na zatracenie, a ty stajesz i mówisz im: brawo, dalej czcijcie plastikowa Asztarte! Ekumenia to dzieło szatana i każdy kto do niej należy spotka sie z gniewem i zapalczywością Jezusa! Czy nie rusza cie, Protestancie widok tych biednych, ślepych ludzi? Kto będzie się o nich modlił, skoro wielu pastorów biega po ekumenii? TY możesz zmienić coś w ich życiu, gdy pójdziesz i powiesz im prawdę!

Dobrze popatrz się na te twarze…Prawdopodobnie twoja rodzina jest pośród nich! Czy chcesz ich widzieć w męce w piekle?

Ceronski, i to nazywasz ‚tez Chrześcijaństwem’? Czy tak jesteś duchowo zaczopowany? Obudź się i otwórz oczy, nie możesz NIKOGO przebudzić gdy SAM TKWISZ W CIEMNOŚCI!

I to ma być ‚Bóg’?

Zielonoświątkowcy, przyjrzyjcie się DOBRZE! Czyż nie uciekaliście z bałwana do Boga Żywego? Kto was omotał dzisiaj? Czy pies wraca do wymiocin a świnka do korytka?

„A jeżeli spalamy kadzidło królowej niebios i wylewamy dla niej ofiary z płynów, to czy czynimy to bez zgody naszych mężów, że wypiekamy dla niej ciasta[kavvan= ofiarny opłatek, ciasto!], z kształtu do niej podobne, i wylewamy dla niej ofiary z płynów?” [44:19]

„Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Wy, kobiety, ślubowałyście swoimi ustami i spełniałyście swoimi rękami to, co mówiłyście: Chcemy spełnić nasze śluby, które ślubowałyśmy, że będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów. Dochowujcie więc gorliwie waszych ślubów[neder] i spełniajcie pilnie wasze śluby!” [44:25] Ci niemądrzy ludzie nałożyli klątwy na swoje rodziny do 3-4 pokolenia i uwiązały przyszłe pokolenia do tych demonów!

A co dzieje się dziś?

„W trzechsetną rocznicę ślubów Jana Kazimierza episkopat Polski z inicjatywy więzionego prymasa Stefana Wyszyńskiego dokonał ponownego zawierzenia całego kraju Maryi i odnowienia ślubów królewskich. 26 sierpnia 1956 roku ok. miliona wiernych na Jasnej Górze złożyło Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Według katolików, uznać Maryję za Królową oznacza przede wszystkim żyć na Jej wzór. Jest w tym wezwania do kształtowania autentycznej miłości do Ojczyzny, która przejawia się w prawym sumieniu, rzetelnym wypełnianiu obowiązków swego stanu, w miłości Boga i bliźniego.

3 maja w Kościele katolickim w Polsce obchodzona jest liturgiczna uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski… 26 sierpnia 2006 w pięćdziesiątą rocznicę ponowienia Ślubów Jasnogórskich w klasztorze zebrało się ponad 200 tysięcy wiernych a tekst ślubów odczytał Kardynał Józef GlempWikipedia

Nie mów mi, ze mamy INNE czasy! To bzdura! Poczytaj jeszcze raz, i jeszcze raz i módl się aby Bóg ci pokazał duchowy wymiar tej warowni w Polsce! Nie chodź ślepy za ‚nowymi ruchami’ typu ekumenia! Badz studentem Słowa, znaj Jezusa i pozwól Mu mówić do ciebie!

Dzieci w Polsce są pochwycone przez demona już od wczesnych lat! Oto przysięga podczas tzw Pierwszej Komunii Świętej:

„„Niepokalana Matko Boża, Królowo Polski! Chcę być zawsze dzieckiem Bożym. W dniu Pierwszej Komunii św. oddaję się Tobie, mojej najlepszej Matce. Z miłości do Jezusa i Ciebie Matko, dla dobra wszystkich ludzi, przyrzekam przynajmniej do 18-tego roku życia nie używać żadnych napojów alkoholowych, nie palić papierosów oraz nie używać narkotyków przez całe życie. Dobra Matko pomóż mi zachować moje przyrzeczenie.””

Izrael czcił tzw. boginkę z następujących przyczyn:

 • w celu uzyskania ,błogosławieństwa’, na pola i obfitości jedzenia!
 • zdrowia, płodności
 • ochrony przed atakami

Popatrzmy co dzieje się w Rzymskim katolicyzmie:

Dożynki

Zabieganie o ‚błogosławieństwo’ . Przynoszenie plonów przed kawałek plastiku!

Czemu nie przyjść do Jezusa bezpośrednio? Czyż nie On jest jedynym pośrednikiem? Tak, ale katolicyzm ma innego Jezusa, małego na raczkach mamy! Isztar nosi Tammuza!

Pogańskie elementy Wielkiej Nocy:

„I rzekł do mnie: Wejdź i zobacz te straszne obrzydliwości, które oni tutaj popełniają! (10) A gdy wszedłem i przyjrzałem się, oto tam na ścianie były wszędzie wokoło wyrysowane obrazy wszelkich płazów i bydła, ohydy i wszystkie bałwany domu izraelskiego. (11) A siedemdziesięciu mężów spośród starszych domu izraelskiego z Jaazaniaszem, synem Szafana, stojącym wśród nich, stało przed nimi, a każdy miał w ręku kadzielnicę. Woń dymu kadzidlanego unosiła się w górę. (12) I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Czy widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego w ciemności, każdy w swoim pokoju z obrazami? Mówią bowiem: Pan nas nie widzi, Pan opuścił kraj. (13) I rzekł do mnie: Zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni popełniają. (14) I zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni Pana; a oto siedziały tam kobiety, które opłakiwały Tammuza. (15) Wtedy rzekł do mnie: Czy widziałeś to, synu człowieczy? Ujrzysz jeszcze większe obrzydliwości niż te. (16) I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana. A oto u wejścia do przybytku Pana, między przedsionkiem a ołtarzem, było około dwudziestu pięciu mężów; ci, tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi oddawali pokłon słońcu. 17) Wtedy rzekł do mnie: Synu człowieczy! Czy widziałeś to! Czy to nie dosyć dla domu judzkiego popełniać obrzydliwości, które tu popełniają, napełniając kraj bezprawiem i ustawicznie pobudzając mnie do gniewu? A oto patrz, winną latorośl przykładają do nosa!Ez 8 [zem-o-raw = ucieta gałąź, gałązka, odrośl!][aph= nozdrze, nos, twarz]

W tym wersecie widzimy starożytnie misteria, Tammuza, Baala!

Czczenie słońca o poranku praktykuje się w katolicyzmie pod pustacią tzw liturgii światła!:

„Liturgia rozpoczyna się od poświęcenia ognia i paschału. Na paschale żłobi się krzyż, litery greckiego alfabetu Α (alfa) i Ω (omega) oraz aktualny rok w postaci czterocyfrowej. Obecnie ze względów praktycznych stosuje się odpowiednie naklejki. Następnie zapalony paschał wnosi się do ciemnego kościoła. Ksiądz lub diakon niosący świecę trzykrotnie wznosi okrzyk „WIKIPEDIA

Święcenie ognia!

Niektórzy w Protestantyzmie robią podobnie i idą do zborów na tzw sunrise service– usługa o wschodzi słońca! Czy nie widzimy jak pogaństwo się zakorzeniło?

Nabożeństwo o wschodzie słońca !

Kadzimy wyobrażeniom!

Kadzielnica zwrócona ku obrazom, ikonom!

 • Zając- Freya, ‚boginka wiosny’ związana jest z zającami!
 • Jajko- symbol płodności oraz REINKARNACJI, czyli nauki z Babilonu! „U Słowian jajko związane było z kultem boga słońca, było symbolem solarnym, symbolem nowego życia, narodzin.[4] Było również uważane za potężny amulet przeciw czarom i złym mocom, występowało więc w obrzędach wiosennych i ku czci zmarłych.[5] Z kultury ludowej, w której jajko pełniło rolę talizmanu zabezpieczającego przed złem lub zaklinacza dobrego, symbolu zdrowia i życia, miłości i płodności wyrósł zwyczaj święcenia wielkanocnych pisanek. W procesie chrystianizacji pisankę włączono do elementów symboliki wielkanocnej. Nadal jednak w swej pierwotnej symbolice (wynikającej ze słowiańskiej tradycji) jajka zdobione są przed Jarymi Godami, obchodzonymi współcześnie przez rodzimowierców słowiańskich.”Wikipedia

Polecam zerknąć także na strony:

http://en.wikipedia.org/wiki/Easter_egg

http://en.wikipedia.org/wiki/World_egg

http://en.wikipedia.org/wiki/Orphic_Egg

 • Pisanki– pochodzą z Perskiego święta Nowego Roku zwanego Nouruz. ! Popatrzcie na podobieństwa! Persowie mogli ‚odziedziczy’ to od źródła, czyli Babilonu!

Stół Perski

Nouruz i Haft Sin

Stół w Polsce

Katolicyzm zrobił dokładnie to co Bóg zakazał! Skropił Isztar i jej rytuały i ogłosił je na cześć Boga! Robili to wcześniej w Izraelu i skończyło się dla nich bardzo złe!

 • Nabożeństwo o wschodzie słońca:””. Czczenie Horusa, bożka słońca!Patrz wyżej!
 • Płacz za Tammuzem, wielki post! Jezus jasno przeciwstawia się bycia smutnym z powodu tego co się stało z Nim! Jezus mówi w tym fragmencie: Popatrzcie na was! Czy jesteście zbawieni? Czy znacie mnie? Czy imię wasze jest zapisane w niebie? Czy idziecie do nieba? Jeśli nie, to niedługo będzie za późno: „A Piłat ponownie przemówił do nich, chcąc uwolnić Jezusa. (21) Lecz oni wołali głośno tymi słowy: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go. (22) Wtedy on po raz trzeci odezwał się do nich: Cóż złego Ten uczynił? Niczego, czym by na śmierć zasłużył, w nim nie znalazłem. Każę go więc wychłostać i wypuszczę. (23) Oni zaś nalegali głosem wielkim, domagając się jego ukrzyżowania; a krzyki ich wzmagały się. (24) Więc Piłat rozstrzygnął, że ma się stać według ich żądania. (25) Kazał wypuścić tego, którego oni zażądali, a który został wtrącony do więzienia za rozruch i zabójstwo, Jezusa zaś zdał na ich wolę. (26) A gdy go prowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona Cyrenejczyka, który szedł z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. (27) A szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim. (28) Jezus zaś, zwróciwszy się do nich, rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną; lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi, (29) bo oto idą dni, kiedy mówić będą: Błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. (30) Wtedy zaczną mówić do gór: Padnijcie na nas! A do pagórków: Przykryjcie nas! (31) Gdyż, jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na suchym?” Lk 23! W kontraście do tego, Innana, opłakiwała śmierć swojego syna- męża! :”[Innana ] lamentuje za tobą, mój Dummuzi, lament dochodzący do pustyni. .. O Dumuzi, o gładko mówiących ustach, o zawsze uprzejmych oczach…Chłopak, mąż, pan, słodki jak daktyl”. Nietrudno się domyślić, ze Innana, czyli Isztar, Asztarte popełniła z nim kazirodztwo!

Kim był ten tajemniczy Tammuz?

Ozyrys, jego odpowiednik w Egipcie został zabity, i poćwiartowany. Jego zona, Izyda odnajduje go i próbuje go ożywić za pomocą magii i zaklęć! Zwraca się ona do demonów śmierci i uprawia co dziś byśmy nazwali nekrofilia, by z takiego zespolenia narodziło się dziecko zwane Horus! Ciało Ozyrysa miało być poćwiartowane na 14 części, wiec ona je poskładała do kupy i zrobiła co byśmy dziś nazwali frankensteinem! Co ciekawe, brakowało jednej części, męskiego organu. Izyda zrobiła wkoło tego organu centrum jego kultu! Symbolem organu jest obelisk, który znajduje się w Watykanie!

Przyrodzenie Ozyrysa

Niedziela Palmowa obchodzona wokół Obelisku wg gazety The Star!

„Papież Francis rozpoczyna Mszę Niedzieli Palmowej na obelisku na Placu Świętego Piotra w Watykanie 24 marca” The Star

Cale świętowanie wkoło organu Ozyrysa można obejrzeć poniżej!

Czy zauważamy, jak jest to prześmiewanie się z prawdziwej ofiary Jezusa i jego zmartwychwstania? Ozyrys nigdy nie ożył, lecz miał służyć w ‚zaświatach’! Z Horusem i Ozyrysem związany byl Faraon!

Podobne wersje istnieją w innych kulturach!

Adonis zostaje zabity przez dzika! Adonis umarł w ramionach Afrodyty, która pokropiła jego krew nektarem. Mit o Dionizosie, mówi o jego rozczłonkowaniu przez Tytanów. Na Dionizosie oparto kulty misteriów! Attis, bożek samookaleczenia, śmierci oraz reinkarnacji! Attis miał odciąć swoje przyrodzenie.

Tradycyjny Babiloński koszyczek!

 • Śmigus dyngus– to starożytni rytuał i nazwy słowiańskich demonów!
 • Biczownicy z Filipin-

  W Meksyku

   

Filipińscy masochiści!

Przelewają krew, niczym kapłani Baala, którzy nacinali się nożami w czasach Eliasza! Ta krew to ofiara dla Baala!

Biblia nigdzie nie sugeruje by odgrywać poszczególnych scen! Ludzie dziś siedzą pod makieta tzw grobu Jezusa i beczą, siedzą w religijnym smutku, jaki daje świat! Jezus zmartwychwstał 2000 lat temu i nie ma Go w grobie!

„1) A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały. (2) I zastały kamień odwalony od grobowca. (3) A wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. (4) Gdy były z tego powodu zakłopotane, stało się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach. (5) A gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?Lk 24:5

„Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, (18) i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.”Obj 1

Kto zatem tam leży, jak nie Ozyrys, który umiera co roku!

Komu ta swiczka? Świętujemy bożka słońca?

Ohydne bałwochwalstwo! 2 Przykazanie: „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko (…) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym” Księga Wyjścia 20

Innym pogańskim świętowaniem, związanym z wiosna, jest palenie Marzanny:

Topienie marzanny to starosłowiański, pogański obrzęd. Kukłę, symbolizującą zimę i śmierć, palono i topiono, aby przywołać wiosnę. Miało to zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku.

Kukłę wykonywano ze słomy, owijano białym płótnem, ozdabiano wstążkami, koralami. Tradycja nakazywała, by dziecięcy orszak z marzanną i gałązkami jałowca w dłoniach, obszedł wszystkie domy we wsi. Po drodze podtapiano marzannę w każdej napotkanej wodzie – kałuży, stawie, rzeczce.

Kościół próbował zakazać tego zwyczaju już w XV wieku. Bez powodzenia. A dziś?

– Nie ma żadnego kościelnego dokumentu w tej sprawie, nie ma zaleceń dla proboszczów, katechetów – stwierdza ks. Sławomir Zyga, rzecznik kurii szczecińsko-kamieńskiej. – Palenie i topienie marzanny można uznać za ludową tradycję, koloryt kulturowy. Zmienił się charakter, znaczenie tego obyczaju. Można powiedzieć, że zanika on w sposób naturalny – zauważa ks. Zyga.” Tak, dla katolicyzmu NIC nie jest pogańskie, wystarczy pokropić wiechciem!

Światło lucyfera jest świętowane przez każdego popa:

Czczenie słońca

Symbol Ozyrysa?

Na Filipinach podczas tzw Flores de Mayo, klepią różańcowe mantry, ofiarowują kwiaty dla ikony, oraz PIEKĄ DELIKATESY I PRZEKĄSKI! A Ceronski, czy ekumenicy stoją i mówią : pokój? Pokój z czym? Z diabłem? Z Belialem by zdradzić Jahwe, i Pana Jezusa, dla … kłamstwa, oszustwa, misteriów Babilonu i herezji, która wiedzie miliony na wieczne piekło? Przenigdy!

Wg Wikipedii, Babilon ma znaczyć, oprócz pomieszania, także ‚bramę do nieba’! Alfons Maria Liguori w swojej książce: „Uwielbienia Maryi” nazywa Marie- Brama do nieba!Widzimy tu powiązanie? Dalej czytamy w Wikipedii:

Brama Isztar – monumentalna brama w starożytnym Babilonie, wzniesiona za panowania Nabuchodonozora II, który panował w l. 605562 p.n.e. i poświęcona była bogini Isztar. Była ona północną bramą miasta, otwierającą tzw. drogę procesyjną, która ciągnęła się aż do świątyni MardukaE-sagila.”

Brama babilońskiej Isztar, dziś w Berlinie!

My wiemy gdzie te ‚bramy ‚ prowadziły! Babilon, Królowa Niebios i brama Isztar prowadza ludzi w to samo miejsce…. do kontaktu z demonami! To, ze czcza dziś boginkę w katoliku, to tylko wypełnienie proroctw z księgi Daniela, identyfikujące skąd pochodzi ‚mały róg’ czyli Antychryst!

Jak już pisałem, święta z Babilonu jak Wielkanoc oraz Święta Bożego Narodzenia, będą elementem zwiedzenia Protestantów do babilońskiego kłamstwa!

Te święta i rytuały katolickie są brama do piekła, aby wypuścić babilońskie bożki!

Bóg wygłosił w Biblii proroctwo na temat Babilonu:

Uchodźcie z pośrodka Babilonu i niech każdy ratuje swoje życie, abyście nie zginęli przez jego winę, gdyż jest to czas pomsty dla Pana, On odda mu to, na co zasłużył! (7) Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego też narody oszalały. (8) Babilon padł znienacka i został rozbity. Biadajcie nad nim, weźcie balsamu na jego ból, może da się go uleczyć. (9) Leczyliśmy Babilon, ale nie dało się go uleczyć; zostawcie go! Chodźmy każdy do swojego kraju, gdyż jego sąd niebios sięga i wznosi się aż do obłoków! (10) Pan ujawnił słuszność naszej sprawy; pójdźmy i opowiadajmy na Syjonie o dziele Pana, naszego Boga! (11) Wyostrzcie strzały, namaśćcie tarcze! Pan pobudził ducha królów medyjskich, gdyż jego plan skierowany jest przeciwko Babilonowi, aby go zniszczyć; taka jest bowiem pomsta Boga, pomsta za jego świątynię. (12) Podnieście sztandar przeciwko murom Babilonu, wzmocnijcie straż, postawcie warty, wystawcie czaty, bo jak umyślił Pan, tak spełnia to, co powiedział o mieszkańcach Babilonu! (13″ Jer 51

Pan Jezus powtarza sad nad Matka Nierządnic, Watykanem:

„I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. (3) Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. (4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, (5) gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. (6) Odpłaćcie mu, jak i on odpłacił, i w dwójnasób oddajcie według uczynków jego; do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie mu podwójną miarę. (7) Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam. (8) Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść, i głód, i spłonie w ogniu; bo mocny jest Pan, Bóg, który go osądził. (9) I zapłaczą nad nim, i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo uprawiali i rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru.”Obj 18

Czy jesteś jednym z nich, drogi czytelniku i chodzisz z Babilonem? Jezus wola abyś wyszedł i chodzi z Nim, pokutował i powierzył Mu swoje życie dziś! Nie jest przypadkiem, ze czytasz te słowa, Bóg zna czas nawiedzenia wiec nie zwlekaj i pomódl się ta oto modlitwa, bądź sam z serca na podobny wzór:

„Panie Jezu, dziękuje Ci, ze pokazałeś mi prawdę o Tobie i Twoim słowie. Wybacz moje grzechy i to ze chodziłem po drogach złych. Zakryj te grzechy pod Twoja święta krwią! Zapraszam Cie do mojego życia, abyś je zmienił i uczynił mnie Twoim dzieckiem. Pokaz mi co robić, poprowadź mnie tam gdzie chcesz abym poszedł. Obnaż mi Twoje Słowo i ochrzcij mnie Twoim Duchem Świętym. Dzieki Jezus!”

Bestia, która była,której nie ma, i znowu jest!

Bestia ‚wygasła ‚miedzy 1871 r. a 1929!

Pierwszy cios na papiestwo:

„W 1796 r. oddziały Francuskich republikanów pod zarządem Napoleona Bonaparte wkroczyły do Włoch, pokonały oddziały papieskie i zaczęły okupacje … i Loreto. General Bertier wkroczył do Rzymu  10 Lutego 1798 r i ogłosił Rzymska Republike, rzadajac od papy zrzeczenia sie tzw wladzy doczesnej… Kiedy ten odmówił, został wzięty jako jeniec i 20 lutego został odesłany z Watykanu do Sieny, a z tamtad do Certosy, kolo Florencji…napoleon „skierowal dziala w kierunku sypialni papieskiej” …Kiedy Pius XII stal się jeńcem, Napoleon nie zaoferował mu uwolnienia, lecz papa byl przenoszony w obszarze terytoriow Napoleona…Papa pozostał w niewoli przez ponad 6 lat i nie wrócił do Rzymu, aż do 24 maja 1814 r.” WIKIPEDIA

Cios nr. 2 i śmiertelna rana na głowie katolicyzmu:

„W 1870 r. Włoska armia pod dowództwem Rafaelo Cadony wkroczyła do państwa kościelnego[11 Wrzesień]. Rzym i Lacjum włączono do Włoch…Papiez ogłosił się więźniem Watykanu a rzad włoski przeniósł się z Florencji do Rzymu…Król w końcu zamieszkał w Pałacu Kwirynalskim[nazwany na cześć Kwiryna, bożka Rzymu, jednego z 3-cy Rzymskiej, obok Jowisza i Marsa[Zeusa i Aresa!]] Od 1 Lipca 1871 r. Rzyms stal sie oficjalna stolica Zjednoczonych Włoch i od tego czasu az do czerwca 1929 papieże nie mieli władzy doczesnej! WIKIPEDIA

Apostołowie mieli do czynienia z Jowiszem i Marsem!

„A był w Listrze pewien człowiek chory na bezwład nóg; był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. 9Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegłszy, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony, 10Odezwał się donośnym głosem: Stań prosto na nogach swoich! I zerwał się, i chodził. 11A gdy ujrzał tłum, co Paweł uczynił, zaczął wołać, mówiąc po likaońsku: Bogowie w ludzkiej postaci zstąpili do nas. 12I nazwali Barnabę Zeusem, Pawła zaś Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą. 13A kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa, przywiódłszy przed bramy miasta woły i wieńce, chciał wraz z ludem złożyć ofiarę. 14Gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli szaty swoje i wpadli między tłum, krzycząc 15I wołając: Ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy, zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest. 16Za czasów minionych pokoleń pozwalał On wszystkim poganom chodzić własnymi drogami; 17Jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. 18A to mówiąc, z trudem powstrzymali lud od złożenia im ofiary.”Dz.Ap 14

„A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: Mężowie ateńscy! Widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. 23Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano: Nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. 24Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych 25Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko. 26Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, 27Żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. 28Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy. 29Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. 30Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, 31Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. 32A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili: O tym będziemy cię słuchali innym razem. 33I tak Paweł wyszedł spośród nich. 34Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy Areopagita i niewiasta, imieniem Damaris, oraz inni z nimi.”Dz.Ap 17

Areopag to inaczej skala Aresa[u Greków] bądź wzgórze Marsa[u Rzymian!]

Zanim diabeł powołał Papieski Rzym, w ks Daniela odnajdujemy następującą linie krwi Antychrysta:

 • Babilon – Isztar i Tammuz
 • Media/ Persja– Anahita i Mitra!
 • Grecja– Afrodyta i Adonis
 • Rzym-Wenus i Kupidyn
 • Papieski Rzym– ‚Maria’ i ‚mały bobas'[papież zapożyczył z pogaństwa by kontynuować tradycje z Babilonu! Widzimy stad jak Maria/ Asztarte została wyniesiona do pozycji bożka, i to ONA NIE JEZUS, który w katolicyzmie wciąż jest czczony jako mały bobas, ma być pośredniczka miedzy Bogiem a ludzmi!]. Nie mylić z Biblijnym Jezusem, oraz Mariam, która nie miała żadnego udziału w zbawieniu, sama potrzebowała zbawienia, i była grzeszna!

W innych cywilizacjach była ona znana jako:

 • Izyda, Horus- Egipt
 • Inanna,Dumuzi – Sumer
 • Asztarte, Baal- Ludy Semickie

Papiestwo użyło wizerunku Jezusa i Marii, i podłożyło pod nich, stare jak świat bożki! Pamiętasz, jak w Ezechiela 8, kobiety opłakiwały Tammuza? Dzis tzw wieki post służy właśnie ku temu samemu! Wielka Noc po angielsku znaczy Easter od Asztarte, Isztar i innej formy tego imienia! Czujesz? Stare kulty przetrwały dziś pod katolicyzmem, i ludzie czcza starego demona, Tammuza zamiast Jezusa! To skutek odejścia od Biblii i świętowania tradycji, które pochodzą z pogaństwa!

Weźmy się za Objawienie 17, w wersji KJV! Mamy oto:

 • pustynie– obrazująca pustynie duchowa i demony!
 • purpura i szkarłat- wg czarownic z Wicca, purpura to kolor ducha[demona] oraz symbol ‚boginki’! Natomiast szkarlat– „Reprezentuje pożądania. Zachęca podniecenie. Seksualność, fizyczny wigor, i żywotność. Ostentacyjny i manipulacyjne. Odwaga. Namiętny. Lotny.

Purpura

Szkarłat

 • złoto, kamienie szlachetne, i perły-„Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony.„Ez 28. Stad czarownice uzywaja kamieni do czarow! To pochodzi od lucyfera!Katolicyzm również jest pełen bogactw, zagrabionych przez lata Inkwizycji, Krucjat i grabiezy wojennych oraz układów i układzików z królami, władcami itd!

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1371,title,Gdzie-sa-szlachetne-kamienie-z-pierscienia-prymasa,wid,13435889,wiadomosc.html

 • zloty puchar nierządu i obrzydliwości jej nierządu– oznacza to duchowy nierząd, podobnie jak Jezebel, która uprawiała duchowy nierząd z demonami! Powiązane jest to również z seksualnym nierządem!
 • Misterium[Musterion]– oznacza kontynuacje starożytnych misteriów, Isztar i Tammuza!Ukryte rzeczy, okultyzm!
 • Wielki Babilon[Megas Babulon]– nawiązanie do starożytnego Babilonu!
 • Matka[Meter]- odnośnik do Isztar, matki Tammuza!
 • Nierządnic[Porne]i Obrzydliwości[Bdelugma, bałwochwalstwo] Ziemi!
 • Pijana– oznacza duchowe upojenie, to przeciwstawienstwo ‚upojenia’, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich, gdzie pod wpływem Ducha, wszyscy obecni tam [120], mówiło na językach ognia! Ta nierządnica ma swoja, demoniczna duchowość!
 • Krew świętych i męczenników Jezusa– tu chodzi o krew nowo narodzonych Chrześcijan wymordowanych przez wieki przez Inkwizycje! Świętymi są ci obmyci z laski w krwi Chrystusa, nie kanonizowani czy beatyfikowani wg babilońskich reguł katolicyzmu!

Tzw boginki, zwane również królową niebios, były związane ze ‚świętą prostytucja‚! Pamiętamy Aszery, Baale itd! Ta ‚boginka’ była również związana z magia, czarami, zaklęciami i rytuałami! Drogi czytelniku, katolicyzm para się właśnie tymi rzeczami. Jeśli dziwi cie, skąd tyle zła w katolicyzmie, to oto właśnie poznałeś odpowiedz! Czeczenie bożków, boginek zawsze prowadzi do nieczystości! Te boginki związane są ze ‚śmiercią‚. Możesz to zauważyć wchodząc do katolika, jak dosłownie czadzi trupskiem! Przy każdym ołtarzu, znajduje się relikwia, czyli szczątki zmarłych!

Msza katolicka, to nic innego jak forma czarnej magii, magii rytualnej! Elementy jak specjalny strój, monotonne śpiewy, rytuał, kadzenie, świece, asystenci,  specjalne rytualne obiekty: gong, kropielnica, zloty puchar! Powiedzcie, gdzie w Biblii, Jezus robił takie rzeczy? Człowiek w kapturze dokonuje słownego przywołania ofiary na kamienny ołtarz, i dokonuje ofiary! Czy to nie brzmi jak satanizm? Jezus symbolicznie złamał chleb i podał dookoła wino! Nie towarzyszyła temu żadna aura tajemniczości! Jezusa nie było tam w chlebie ani winie! Ofiara dokonana na krzyżu, sprzed 2000 lat, JEST NIEPOWTARZALNA! Katolicyzm, jednak mówi o bezkrwawej ofierze, jakby ograbionej z krwi i pitej z kielicha nierządu- złotego pucharu!

Jeśli jesteś katolikiem, to pokutuj, bo należysz do podróbki, z Babilonu, skąd pochodzi Antychryst! Ofiara tzw Eucharystii, i Transsubstancjacja to NIE OFIARA DOKONANA 2000 LAT TEMU NA GOLGOCIE, ALE CODZIENNA, BEZKRWAWA OFIARA I PRZYZYWANIE INNEGO JEZUSA, KTÓRY UMIERA TYSIĄCE RAZY DZIENNIE NA ZIMNYCH, KAMIENNYCH, KATOLICKICH OŁTARZACH DOOKOŁA ŚWIATA! JEZUS Z BIBLII WOLA: MOJA OFIARA DOKONAŁA SIĘ 2000 LAT TEMU! TO CO MACIE W KATOLIKU TO OFIARA Z HORUSA! TO ZAPRZECZENIE MOJEJ OFIARY!

A EKUMENIA, TO POCHODZĄCA Z PIEKŁA RODEM, PODRÓBKA ABY WCIĄGNĄĆ PROTESTANTÓW DO BABILONU I ZATRACIĆ ICH NA WIEKI! OTWÓRZCIE OCZY!

MARIA KATOLICKA, TO  Isztar, Asztarte, Afrodyta, Wenus! W ks Objawienia 1, czytamy o Jezebel, która cechuje się 4 rzeczami:

 • prorokini
 • nauka/ zwodniczość
 • cudzołóstwo
 • ofiary dla idolów

W katolicyzmie mamy :

 • aparycje ‚madonny’ alias Isztar, która daje ‚proroctwa’, inny duch komunikuje przekazy i dysponuje silami magicznymi
 • teologia katolicka, zaprzeczająca Biblie
 • duchowe, gdy oddają cześć diabłom i fizyczna, na skutek praktykowania nierządu duchowego, ludzie żyją w cudzołóstwie, nierządzie, zboczeniu, pedofilii!
 • bożkom stojącym w katoliku ludzie składają niezliczone ofiary- kłaniają się do nich, modlą się do nich, używają ich jako portalu do demonów, składają przyrzeczenia do nich!

W Objawieniu 18 czytamy, ze cale narody zostały zwiedzione przez ‚jej czary’!

Jak zatem dziś, w 2013 r. może stawać Protestanta obok kapłana Asztarty i wołać o pokój, jedność i ze ‚maja to samo!?’. Przez czary uprawiane w katolicyzmie jak msza, rytuały, modły na różańcu[mantry], ludzie sa zwodzeni, zamydlani, zaślepiani i w efekcie łażą z bałwanami! Sa jak w amoku od tych czarów! Jeśli jesteś Protestantem, to poważnie sprawdź jak stoisz dziś z Jezusem, wołaj aby ratował cie ze zwiedzenia!

Oto niedorzeczność: Modlą się wspólnie Żydzi, katolicy i Protestanci! Kto jednak poszedł gdzie? Czyściec, piekło, niebo?Żydzi nie wierzą w Jezusa, wiec jak mieli pojsc do nieba? Katolicy nie wierza, ze ktokolwiek spoza ich Babilonu idzie do nieba, oraz ze większość idzie do ‚czyśćca ‚, którego nie ma! Protestanci głoszą, ze Jezus zbawia, nie zmarli!

Bestia katolicka grasowała od 309 roku do  1871 r. co daje nam 1562 lata!

Miedzy 1871 a 1929 bestia została ‚puknięta’ przez armie Francji oraz Włoch- 58 lat!

Od 1929 do 2013 r. bestia znowu działa i zwodzi mieszkańców ziemi! Od jej ‚rezurekcji’ minęło 84 lata!